Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Prosinec 2016

Jsi sám o sobě světem, který obsahuje všechno světlo, lásku, moudrost, pravdu a rozum!

5. prosince 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Proč chodíš stále dokola se zavřenýma očima a uzavřenou mysli, a opomíjíš tak rozpoznat své pravé dědictví? Uvědom si, že nemusíš hledat moudrost, vědomosti a porozumění mimo sebe; to vše čeká v tobě, až bude vyneseno na povrch. Když si toho budeš vědom, nikdy nebudeš mít pocit, že jedna duše je inteligentnější než druhá. Budeš vědět, že jakmile si duše uvědomí, že obsahuje vše hluboko v sobě samé, bude schopna vykonávat vše a rozumět všem věcem; ve skutečnosti se jí otevře celý nový svět. Jsi sám o sobě světem, který obsahuje všechno světlo, lásku, moudrost, pravdu a rozum, v očekávání, že vše bude vyneseno na povrch. Tak už přestaň pátrat mimo sebe. Najdi si čas ztišit se a nalézt vše v sobě. Nauč se rozumět sobě samému, a když to dokážeš, začneš rozumět jiným, rozumět i Mně.

Zmena vo vnímaní

4. prosince 2016 v 20:48 Féwa

Zmena vo vnímaní, ktorá je prienikom zúženého prietoku zorného poľa časo - priestorového lievika...... /súvisí s DNA...mozgo - bunečnými vibráciami - chvením, ktoré môžeme cítiť...šerosvitom /meniacou sa intenzitou svetelných impulzov medzi nočným a denným videním, čiže meniace sa videnie prechodom z noci do dňa, ktorého svetlo predstavuje už viac - frekvenčnú, viac - bunečnú úroveň/....... je zmenou, ktorá nastala. Táto zmena je prenikaním k božskej podstate seba. Vnímanie zmeny je v rôznych myšlienkových sférach ľudských bytostí iné. Niekto ju zatiaľ takmer nezaznamenal, pretože neustále nasmerováva svoju pozornosť k mysleniu po starom, ktorého podstatou je protipólovosť, obavy, strach, nedôvera, atď. Čím sa neustále oddeľuje od zmeny, ktorá nastala.
Sprievodným znakom tejto zmeny je indiferentný stav pocitov, ktoré môžeme my i naše okolie vnímať v plnom rozsahu tohto slova ako ľahostajnosť, nevšímavosť, nechuť, odmietanie zamýšľať sa...zaoberať sa svojím okolím.
Tento indiferentný stav má špecifiká, ktoré je náročné slovami opísať. Jedná sa o nové pocity súvisiace s mystériom novej doby zlatého veku ľudstva, ktorý sa nami na Zemi zhmotňuje, čiže našou prítomnosťou sa reálnym stáva. Tým začína byť i spodnými čakrami /energetickými centrami nášho tela/ existencia nad - fyzična /ne - fyzična/ registrovaná, reálne vnímaná. Rozsah, /rozpätie, rozmerovosť/ zmeny vo vnímaní zodpovedá miere nášho prijatia. Čím viac sme voči čoraz rýchlejšie prebiehajúcim zmenám, ktoré sa jednoducho dejú zablokovaní /čo je záležitosť úzko súvisiaca s blokmi v jednotlivých čakrách/, tým menej zmenu vnímame a adekvátne našej rozmerovosti vnímania jej venujeme pozornosť. Preto je dôležité pre všetkých ľudí byť o čakrách informovaní.
Symbolom zlatého veku ľudstva je vibrácia zlatej, ktorá je nosičom svetelných kódov /informácií/. Tieto kódy sú i nosičom informácie o magnetickej príťažlivosti srdca a ich pozornosť je nasmerovávaná v prvom rade na tie miesta, k tým ľuďom, ktorých myslenie je najviac zaťažené predsudkami reality 3D. Predsudkami nedovoľujúcimi človeku nabrať vietor do plachiet, prijať i iné, ako 3D frekvencie - tým zmeniť svoje myslenie na neoklieštené, neohraničené, ne - protipólové a - vystúpiť zmenou myslenia z uniformity nevedomosti v ktorej bolo ľudstvo celé veky držané /čas temna/.
Cesta domov je regenerovaná zelenou, prevoniavaná sviežim dychom farieb podporujúcich prúdenie životnej energie a prerastená zvukmi, ktoré čoraz viac ľudí počuje /vníma/.
Zlatou vibruje 7. čakra, ktorá je ako zlatá koruna zdobená ametystom na hlavách kráľovien a kráľov /ľudstva/. So 7. čakrou súvisí i spomenutá zmena vo vnímaní /informácia o dematerializovaní pomyselných plotov južného pólu, čo sa zrkadlí na severe a "plotu" v mieste, kde sa nachádza malý mozog/.
Odstraňovaním energetickej blokády sa uvoľňuje tok energií prúdiacich hlavou /registrované pocity tlaku v hlave, ktorá bola ako v lúskačiku na orechy/, čím sa v podstate kolektívne aklimatizujeme v zlatej ére týkajúcej sa i 7. čakry, pričom môžeme mať spomenuté indiferentné pocity. Aj keď to znie možno paradoxne - v tomto štádiu zmeny vnímané pocity ľahostajnosti, nezáujmu /"je nám to už jedno" / nás opäť zjednocujú, pretože aktuálne svetelné kódy obsahujú silný integrujúci náboj /vzájomnosť/.
7. čakra nás spája so zdrojom, s univerzálnym vedomím a je aj zdrojom /miestom, ústím/ prejavov nižších čakier. Je napojením na božské bytie. Práve siedmou čakrou do nášho tela vchádza životná energia. Pozdĺž chrbtice zostupuje do prvej čakry v ktorej túto energiu transformujeme a stúpa do vyšších čakier. Pocity a emócie súvisiace s 1. - 4. čakrou sú prostredníctvom IQ spracovávané v 6. čakre. Od 6. čakry smerom hore je vnímanie mimozmyslové /zdrojové/. V týchto miestach sa dematerializuje /rozpúšťa/ strach z nižších čakier. Tým sa fyzické čakry harmonizujú. Dostávame sa /vstupujeme/ do stavu za - myšlienkami /bytie v prítomnosti/, kedy sa už na všetko pozeráme inými uhlami pohľadu /nadhľad nadčasovosti/. Znamená to, že naše vnímanie už nie je len subjektívne, plošné, nekompletné, málo-rozmerové. A tým sa pochopiteľne mení i ľudské myslenie, ktoré sa stáva opäť celistvým. Celistvé vnímanie, tým i myslenie a konanie predstavuje rozmerovosť vnímania zodpovedajúcu princípom Jednoty. Čo v reáli znamená, že fyzický a duchovný aspekt človeka prestáva byť od seba umelo "oddelený." Každý človek, ktorý podlieha fyzikálnu nevedomia /vlastnej nekompletnosti, nevedomosti/ a odmieta brať vzhľadom na zabudnutie do úvahy vlastné /duchovné...spirituálne/ vnútro sa stával systematicky čoraz viac len manipulovaným článkom, len na príkazy reagujúcim strojom mašinérie. Spomeňme si na našich predkov, ktorí rešpektovali dôležitosť rovnováhy jedného i druhého aspektu. A podľa toho i konali. Úcta, vzájomnosť, súdržnosť bola nikým nediktovanou a celkom prirodzeným spôsobom žitou normou ľudskej pospolitosti.
Vnímanie celistvé je vnímanie celou bytosťou. Opäť začíname preciťovať Jednotu, ktorou v skutočnosti stále sme. Opäť sa spriechodňuje cesta človeka ku Zdroju /prepojenie/, čo cítime i na úrovni duše /dušou preciťujeme/. Opäť nadobúda formu vedomie seba. Vedomie, ktoré v realitách hmoty vlastným pochopením, uvedomením si svojej dôležitosti na Zemi prezentujeme /prejavujeme, vyjadrujeme/ prostredníctvom prvej čakry.
Nakoľko je ľudská spoločnosť založená na vzťahoch - je dôležité podotknúť, že slovo láska nadobúda spriechodnením cesty iný rozmer. Dochádza tým i k harmonizácii celku tela a mysle, pričom túto harmóniu vyžarujeme do okolia - kdekoľvek sa nachádzame....Ilona

Uč se oceňovat a pečovat o vše, co je ti dáváno.

4. prosince 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Uč se oceňovat a pečovat o vše, co je ti dáváno. To dokážeš pouze tehdy, když si uvědomíš, že vše, co máš, přichází ode Mne. Miluješ-li opravdově dárce, budeš s láskou opatrovat i dar. Opomíjíš-li dbát o Mé dary, odráží to tvůj postoj ke Mně, dárci všech těchto darů. Láska je klíčem. Znáš-li význam lásky, nikdy neopomeneš mít rád a pečovat o vše, co je ti svěřeno. Nedáš dítěti do rukou cenné zařízení, aby si s ním hrálo, neboť víš, že dítě na ně nedohlédne
a spíše je může poškodit. Ani Já ti nemohu dát vše, co očekáváš, pokud se nenaučíš o Mé dary dbát a užívat jich žádoucím způsobem, s láskou a péčí. Proto musím trpělivě čekat, až budeš připraven, než ti budu moci dávat ze svých darů stále více a více.


TZOLKIN 4.12.2016 5 KAN kin 44

4. prosince 2016 v 0:42 Mayský Kalendář na každý den

Kan - Zrno. Tvůrčí síla a principy, setba, efektivita, otevřenost, síla pořádku, Vědomí cíle, pokrok, růst, nové možnosti, vrozené schopnosti, operativnost, kontrola ega, sex.
Moderní společnost v nás zakotvila nevysvětlitelný pohon "jak se tam dostat jako první". A tak to všichni poslušně používáme jak v práci, tak v životě. Snažíme se být tím prvním, kdo něčeho dosáhl, bez ohledu na to, co to může být. Ho (5) vám dnes pomůže "být tam jako první" anebo "být napřed", ale udělejte si čas naplánovat a promyslet vaši zamýšlenu cestu, zejména v tento den. Den KAN není tak jednoduchý, vyžaduje hlubší pochopení vašich komplexních energií jako své skutečné síly. Posaďte se na chvíli s KAN a pak otevřete stavidla pro Ho.
DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT ZDRAVÉMU VÝVOJI DĚTÍ A TĚHOTNÝM ŽENÁM
Na glyfu KAN najdeme symbol semena z kukuřice, které klíčí v zemi, což představuje skrytý potenciál, dynamiku, vděčnost, která vede k hojnosti a sexuální zralost. Pozemská biosféra byla navržena jako dokonalý Ráj pro život člověka, žijícího v symbióze s faunou i florou, místo plné bohatství a absolutní hojnosti, kde člověk nezabíjí živé bytosti, ale živí se plody vypěstovanými ze semene. Energie KAN podněcují probuzení vnitřních pokladů bohatství, hojnosti, plodnosti, sexuality a žádají vás, abyste se stali mistry všech umění. Květina, když dozraje, nabízí nádherné květy, tak jako zralý člověk okouzluje moudrostí svých slov. Je zde mnoho aspektů od schopnosti řídit svůj osud vědomě tak jako klíčí semeno a stává se vitální rostlinou, schopnosti vytvářet vědomě životní hojnost, až po bytí v plné životní a sexuální síle.
Udržujte přirozenou smyslnost, udržujte rovnováhu. Vyjádřete svůj záměr v tomto velmi příznivém dnu pro hojnost. Narození v KAN jsou Mistři všech umění, jejich životní síla může být velmi silná, musí proto být dobře řízena.
***
Zdravíme vás, Drazí! S dnešním Tónem 5 bychom chtěli diskutovat na téma ROVNOVÁHA. To může znamenat mnoho věcí pro mnoho lidí. Ale aspekt, na který jsme se rozhodli dnes zaměřit, je rovnováha vašeho fyzického těla. Je snadné spěchat den za dnem a dělat to či ono. Zanedlouho zjistíte, jak léta uběhla a prošlo mnoho věcí, které pro vás byly tak důležité, ale neuskutečnily se. Žádáme vás, abyste přemýšleli každý den, jak zpomalit. Udělejte si čas hned teď na modlitbu, meditaci, rozjímání a klidné dýchání.
Začínejte takto každé ráno, než vstanete. Pociťujte vděčnost za zkušenosti a požehnání být na Zemi v této době. Buďte si vědomi všech požehnání, které máte. Nastavte na dnešní den své záměry - co se rozhodnete tvořit. Buďte vděčni za každou zkušenost, zážitek.
Teď jste připraveni začít svůj den. Pokud je to možné srovnejte své lunární i solární cykly. Vstávejte za úsvitu, pozorujte slunce a naplňujte svoji duši Láskou z Vesmíru a ze všeho, co ji obsahuje. Máte představu, proč je důležité dívat se na slunce? Starověké národy to věděly a dělaly to po staletí.
Vyčistěte svůj fyzický systém pitím dostatku vody. Pokud musíte mít ráno kávu, doporučujeme před tím vypít sklenici vody pro očištění jater od toxinů, které se nahromadily přes noc. Buďte jako kočka, protahujte své tělo jemnými technikami jako je jóga nebo chi gong. Pokud je to možně dělejte to na slunci, aby vaše tělo absorbovalo teplo slunečních paprsků a potřebné živiny. Udělejte si čas dát si výživnou snídani. Jezte v uvolněním prostředí se svými Milovanými. Požehnejte jídlu a všem, kdo se podílel na tom, aby se dostalo na váš stůl. Pěstujte, co můžete, nebo sdílejte zahradu s druhými. Vědomě žvýkejte každé sousto.
Nyní jste připraveni začít svůj den plni energie v těle, mysli i duchu. Nyní jste připraveni čelit jakýmkoliv překážkám a přijímat všechna požehnání na cestě. Po celý den dávejte pozor na své myšlenky, slova i činy. Zůstáváte ve své integritě? Pohybujete se směrem k vaším vysněným cílům a snům? Cítíte se vyrovnaní, uvolnění a klidní? Prožíváte radost? Jsou nějaké překážky, které je třeba řešit? Nacházíte se v přítomnosti nebo si děláte starosti o budoucnost a minulost?
Být vyrovnaný je stejná dovednost jako jezdit na kole. Nejprve je nudné soustředit se na každý detail. Avšak, jak cvičíte vyvažování těla, nakonec se to stane druhou přirozeností, kterou převezme vaše podvědomí. Pak můžete být více kreativní a jezdit například bez držení rukou nebo se dívat kolem sebe. Všímáte si divů přírody a přitom šlapete dál.
Ale existuje i nebezpečí, kterému je třeba věnovat pozornost, jako jsou auta, kameny a kaluže. S praxí se naučíte těmto nástrahám vyhýbat elegantně. Když ztratíte rovnováhu a spadnete, prostě vstanete a začnete znovu. Když jste unavení, odpočívejte. Udržujte klidné tempo. Nezapomeňte pít dostatek vody! Udělejte si oběd a sedněte si pod strom, oceňte všechnu krásu kolem sebe, kterou vám svět nabízí!
5. TÓN SMĚRU - SÍLA VEDENÍ
Jen lidská dlaň může otevřít brány do vnitřního Středu. Přehoupněte se přes hvězdná vrata, vzneste se vysoko a pronikněte do svého srdce. Otevřete zevnitř dveře vedoucí do Středu, abyste po navrácení na Zemi mohli překročit jeho práh. Pronikněte do svého Kristova Srdce. Co tam nacházíte? Vidíte NOVÝ POČÁTEK? Jaké jsou vaše záměry a jaké plány má vaše srdce? Jak vypadají vaše osobní vize z pozice vašeho Středu? Využijte jeho moudrost a vstupte na cestu vedoucí k Pravdě, k poznání vaší Hvězdné Podstaty.
Odkryjte Světelnou stezku vycházející z vašeho srdce. Pokud přestanete přemýšlet, kým jste, nebo kým byste mohli být, stanete se pravdivým JÁ. Zůstaňte tišší a pokorní. Nezabývejte se tím, co říkají ostatní.
VY JSTE STŘEDEM VAŠEHO VLASTNÍHO VESMÍRU
VY JSTE MISTREM SJEDNOCENÍ S VAŠÍM STŘEDEM
Tón PÁTÝ je autoritou Vlny, z této pozice vychází nejvážnější impulsy a obsah. PĚTKA symbolizuje CENTRUM KRISTA spojující pořádek duchovní s pozemským řádem. Shromažďují se zde všechny síly, které budou potřeba k realizaci programu předznamenaného v dalším období. PĚTKA reprezentuje harmonický pořádek ve světě fyzické hmoty. PÁTÉ pozici připadá výjimečná role, díky ní se stane možné uskutečnění aspektů vzorce příčin. Tón PÁTÝ představuje nástroj potřebný k plnění úkolů. I když se v tento den nejedná o žádné dramatické události, sílu PĚTKY mohou výrazně pocítit přecitlivělí lidé.
PÁTÝ Tón - SÍLA - DYNAMIKA - ZPLNOMOCNĚNÍ - POZITIVITA
Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. Pátý Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ, takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.

TZOLKIN 3.12.2016 4 AKBAL kin 43 galaktický portál

4. prosince 2016 v 0:40 Mayský Kalendář na každý den

Akbal - Noc. Síla hojnosti, cesta do duše, pohled do srdce, kreativita, mír, dostatek, spirituální hloubka, integrace, cesta do nitra, ticho, sny
Pokud jste měli pocit neúplnosti a nenaplnění, pak vězte, že celiství a úplní jste od narození. Na úrovni duše je čas nepodstatný. Čas je v lidské realitě zkušenost, která způsobuje mnoho frustrace. Ty aspekty vaší cesty, které se zatím neuskutečnily, jsou stále zde, ale v utlumené formě. Pokračujte na své cestě, buďte vědomí a probuzení, ať semena vaší budoucnosti mohou vyklíčit.
NOC SYMBOLIZUJE KOSMICKOU PRÁZDNOTU, MÍSTO, KDE NIC NEEXISTUJE, ALE PRÁVĚ TAM SE SKRÝVÁ CELÝ POTENCIÁL; NOC, TO JE LŮNO TVOŘIVOSTI.
Z TÉTO PRÁZDNOTY VZNIKAJÍ NOVÁ ŘEŠENÍ, UMĚLECKÉ INSPIRACE, ROZPOUŠTÍ SE STRACHY A NEDOSTATEK POCITU BEZPEČÍ
Glyf Akbal představuje moudrost noci. Symbolika znamená cestování v našem prázdném vnitřním prostoru - temným podsvětím, kde opouštíme ego a nacházíme moudrost, přicházíme na to, že testy se staly naším největším pokladem. Zde se rodí nový úsvit a nové nápady. Nativní Akbal mají okouzlující chování, mnoho milostných vztahů a silný vliv na svět. Pokud prošli cestu temnou nocí duše, jsou to vynikající terapeuti. Lidé Akbal jsou velmi jemní, jak muži, tak ženy, je pro ně typická moudrost obou pólů.
***
Jsem Akbal a dnes vám pomohu najít kódy přesvědčení, které vám brání prožívat všechno, co život nabízí. S pomocí Tónu 4 vám pomůžeme dekódovat sny a myšlenky, které vám brání kráčet vpřed.
Na aspekt 4 se můžeme dívat jako na čtyři rohy, v kterých jsou umístěny 4 sloupy, které tvoří silnou základnu budovy. Na éterické úrovni si zobrazíme 4 pilíře takto: pravda, síla, poctivost a touha.
Od narození (a také z minulých životů) má každý z vás jedinečné životní zkušenosti. Během cesty se rozhodujete, jaké chcete mít. Tyto zkušenosti se vtisknou do paměti uložené ve fyzických sluchových orgánech.
Tyto události se mohou zdát bezvýznamné, ale jsou významným základem pro získání síly. Jako příklad si řekneme, že jste byli sraženi autem na přechodu, když jste byli malí. Vaše zranění jsou minimální, ale traumatizovaly vás. Od té doby, když vstupujete do vozovky, jste mnohem více pozorní.
Jste citlivější na zvuky aut. Uši vám okamžitě sníží náladu, když slyší houkání sirény nebo slyší o dopravních nehodách, dopravních zácpách atd. V závislosti na kódech přesvědčení z dob nehody, reagujete na ostatní okolnosti na základě těchto zkušeností s autem, Budoucí události jako jsou dopravní nehody a mnoho jiných faktorů, budou hrát znovu a znovu roli v tom, jaké kódy přesvědčení jsou připojené k jednomu z pilířů.
Pojďme se podívat na možnosti každého pilíře. Nejprve začneme s pravdou. Poté, co jste byli sraženi autem, bude váš kód přesvědčení: chodit po ulici je nebezpečné. Pak se postupně přes další životní události dostanete do bodu: přejít ulici je strašné, téměř nemožné, nebo se stanete moudřejší a vždy, než přejdete silnici se pořádně rozhlédnete.
Dalším pilířem je síla. Ta mohla být zasažena nesčetnými způsoby. Možná událost autonehody způsobí, že budete mít větší sílu. Nejenže budete opatrnější při přecházení ulice, ale také v jiných oblastech života. Nebo můžete jít naopak do extrému a budete mít strach ve všech možných oblastech života. Budete dělat cokoliv, jen abyste zabránili bolesti a jiným emocím spojeným s nehodou. To je počátek fobií.
Vaše poctivost může být ovlivněna různými způsoby. Nemůžete přijmout zodpovědnost a vinu za všechny, kteří byli při incidentu přítomni. Řidič nebyl schopen nechat vás přejít silnici, vaše matka tam měla být a postarat se o vaše bezpečí, svět není bezpečné místo, atd. Pokud se rozhodnete věřit, že svět není bezpečné místo, v budoucnu tato zkušenost naroste tak, že se stanete samotářem.
Čtvrtý pilíř je touha. Může být také ovlivněna touto jednou jedinou událostí. Možná jste se opravdu chtěli dostat na druhou stranu a pohladit si kočičku. Nyní, když jste kdysi zažili srážku s autem, se vaše touha zmenšila. V mysli se může objevit: "Když jsem zvědavý/á, mohu se zranit". Pokud to rodiče přeháněli s vaší ochranou a na většinu toho, co vás zajímalo, jste slyšeli jen: "Ne, ne, ne!" Pak je pravděpodobné, že úroveň vaší touhy bude značně snížena.
Nyní, když jste si vědomi nesčetného množství možností každého pilíře, naším přáním je, abyste věděli, že člověk může reagovat různými způsoby díky nějaké základní prvotní události. Tato událost nastartuje počátek přesvědčení. Reakce a další přesvědčení vyvolané budoucími událostmi, budou přidány k jednomu z pilířů. Časem budou pilíře stále silnější, až budete mít celou budovu se zdmi, které jsou neproniknutelné.
Chtěli bychom, abyste si udělali čas najít rozdíly mezi kódy založenými na Lásce a na strachu. Láska ve všech podobách, ať už jsou to myšlenky, slova nebo činy, je plující a proudící. Pluje Vesmírem sem a tam a vytváří vlny radosti. Strachy se slepují a vytváří hustou hmotu, která je neproniknutelná.
Strach založený na emocích a myšlenkách způsobuje to, o čem jsme dnes hovořili. Jestli byly vaše pilíře postaveny ze strachu a negativních myšlenek, vytvořilo to značně velkou síť vzájemně propojených kódů přesvědčení. Fyzické pilíře jsou uvnitř vašeho těla a jsou plné nervových čidel a uloženy na různých místech těla.
Časem budou ničit vaše zdraví, protože se projevují jako nemoc. Prosíme, přečtěte si knihu od Louise Hay, kde se dozvíte, jak dekódovat fyzické projevy nemocí. Upřímně si přejeme, abyste tyto myšlenkové formy dekódovali, než se projeví na úrovni fyzického těla. Kromě toho je třeba vyčistit i zvukové pole, aby v budoucnu nedocházelo k dalším problémům.
Chcete-li tyto kódy změnit, musíte je rozmotat jeden po druhém. Časem, jakmile prolomíte jeden kód přesvědčení, budou ostatní padat jako domino. To, co se děje ve vašem těle, je znovu zapojení neurotransmiterů. Existují vědecké důkazy, které vám pomohou odhalit tuto skutečnost.
S pomocí Akbal 4 vás zveme podívat se na stranu Stínů, ať už pocházejí ze snů nebo vědomé úrovně. Naslouchejte svému tělu. Kódy přesvědčení jsou uloženy zde. Když jste byli malí a při nehodě byla poraněna vaše pravá noha, je možné, že čím jste starší a stále se držíte starého přesvědčení, že budete na ulici zraněni, pak je možné, že vás bude bolet pravá noha při přecházení silnice. To může trvat několik let, než kódy objevíte a odstraníte, ale dobrá zpráva je, že existuje rychlá cesta.
Láska je odpověď.
Podívejte se strachům do očí, to je váš dnešní domácí úkol. Můžete ihned teď začít čelit všem obavám, sledovat je a přijít na to, co vám brání k dosažení cíle. Už při procházení strachy začnou přesvědčení padat.
Klíčem je podívat se na základy 4 pilířů: pravdu, sílu, poctivost a touhu. Každý krok směrem k pravdě stojí na síle: čemu věříte, jestli jste k sobě upřímní a také k druhým ve všech aspektech života a touze pokročit a zažít vášeň a nadšení, které vás povedou k vysněnému životu. Někteří z vás budou muset udělat drobné opravy malých kousků pilířů, zatímco většina z vás bude muset nechat všechny pilíře odstřelit a znovu přestavět. Ať tak či tak, jakmile obnovíte své pilíře, budete odměněni životem plným naděje a příslibem neuvěřitelné radosti. Šťastné budování!
4. TÓN - TVAR A MÍRA - SÍLA VIZE CÍLE
ČTYŘKA symbolizuje čtverec, základnu pyramidy, velmi stabilní základnu. Je čas na dokončení vašich zářících snů. Dávejte pozor na vaši přirozenou logiku a smysl rozpoznávat. Tyto dary podporuje tichý hlas vašeho tvořivého Ducha. Vy jste Mistrem, který uskutečňuje své sny a přání. Otevřete dveře a přivolejte svět ČTYŘKY. Odkáže vás na vyšší rovinu Bytí, která přinese uzdravení a probudí vaši tvořivost ještě v tomto životním cyklu. Přivoláním ČTYŘKY k vám přichází pomoc pochopení Universálních Zákonů, kterými se řídí život na Zemi. Využijte moc ČTYŘKY, zkuste splynout s Časem i Prostorem a materiální formou. Vezměte do dlaní to, co je NEVIDITELNÉ A NEOMEZENÉ. Osvoboďte se od dotčení.
KREATIVITA A KONSTRUKTIVNÍ MYŠLENÍ,
VYZÝVAJÍCÍ SÍLA PRAKTICKÉHO PROVÁDĚNÍ
Tón ČTVRTÝ odpovídá světu tvaru, formy a matérie ve fyzickém světě. Každý duchovní obsah potřebuje energii ČTYŘKY, aby se mohl projevit ve světě hmoty. V této hodnotě se také uzavírají symboly karmického kola. Tón ČTVRTÝ vytváří základ, zjišťuje proveditelnost Vlny. Zde se uzavírají tzv. Zóny načítání Programu, tady se schvaluje finální vzorec. S ohledem na kalendářní dny, každá Vlna potřebuje ČTYŘI DNY, aby vymezila téma a dala mu definitivní podobu. Dny ČTVRTÉHO Tónu poskytují důležité informace o osobních záležitostech, které budete muset vyřešit během aktuálně běžící Vlny. Následující dny, v závislosti na otázkách stupně problémů a sporů, se mohou objevit nečekané změny v osobních záležitostech (dle doporučení ČTYŘKY). Pozorování těchto dnů může být velmi zajímavé. Dozvíte se zde, v jaké oblasti a jaká oblast odhalí problémy Vlny definované aktuálním Znamením.
ČTVRTÝ Tón - STABILITA - STÁLOST - ZÁKLAD
Energie Kan (4) určuje parametry pro stanovení limitů (svoboda a hranice) potřebných k vytvoření pravidel hry, práce, vztahu. ČTYŘKA znamená CELISTVOST.

Kryon - Vroucně milovat sám sebe

3. prosince 2016 v 6:00 Aktuální Informační chaneling

Kryon prostřednictvím Barbary Bessen, listopad 2016
Milí přátelé,
podzimní semináře, které pořádám, mi jasně naznačují, jak je důležité, abychom milovali sami sebe a přijímali se takoví, jací jsme. O víkendovém semináři v Mnichově mluvil Rafael o léčení a jeho různých fasetách a zdůraznil jeden důležitý bod: "Přijímejte sami sebe takové, jací jste. Léčení může nastat jen tehdy, když přijímáte "teď", pak může dojít k uzdravení". Znamená to tedy přijmout i nemoc, mentální nebo emocionální otisky a nebojovat proti nim, ale akceptovat je, že existují, věnovat jim respekt a lásku. I různým bolístkám a urputně se držícím mentálním životním nastavením. Teprve až je dokážete přijmout s láskou a vyrovnat se s nimi, pak může začít léčení. Zkuste se nad tím zamyslet, jak nám doporučují naši duchovní přátelé. Stejně tak je třeba přijmout i symptomy závažných onemocnění jako je rakovina, aby se dalo nahlédnout, proč vznikla a co chce člověku sdělit.Podle Rafaela je to první krok k uzdravení. S touto moudrostí hluboce rezonuji. Přeji vám hodně radosti při čtení následujícího Kryonova poselství.
Srdečně
Barbara Bessen
Buďte co nejsrdečněji pozdraveni, milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby. Můj pozdrav zní poněkud staromódně, že? Jsem jedním z těch, kdo tu už hodně dlouho pobývají, starají se o Zemi a její obyvatele a poskytují jim sílu, lásku a doprovod. Mám mnoho jmen, jimiž jsem oslovován, identifikován a zařazován. Jméno Kryon jsem přijal po Harmonické konvergenci, protože bylo vhodné pro tuto dobu. Ladilo vibračně, výrazem i kvalitou. Toto jméno pořád platí, na svých vibracích nic neztratilo. Ve fyzické realitě však poněkud utrpělo kvůli zařazování a hodnocení několika lidí. Objevili se i tací, kteří se pokoušeli mé jméno poškodit, popisovali jej jako podvodné, falešné. Inu, to se tak někdy se jmény stává. Pokud se někdo objevuje před lidmi už třicet let se stále stejným pozdravem, někteří lidé to vnímají jako pocit propojenosti, zatímco v jiných to vzbuzuje pocit nudy a potřeby něčeho nového. Je to, jak to je. Síla, kterou s sebou přináším, nijak neoslabila. Jsem takový, jaký jsem. Jsem ten, který jsem, a zůstanu tu, dokud se Zemi nepodaří vzestup, cesta do zářivějších úrovní. Ať už budu mít jakékoli jméno …
Kdo to teď čte, může se na chvíli pohodlně opřít, uvolnit se a užívat si to, co předávám. Co předávám? Lásku, přirozeně. Lásku, božskou tvořivou energii, která vše obsahuje, která dává k dispozici "polévku" pro tvoření a zhmotňování. Energii všeho, co je. Pojďme si teď o tom trochu popovídat.
V tomto čase velké transformace jde vždy o spojení s božským. Rozhlédni se kolem sebe. Co se to děje se Zemí? Stále ještě vězí ve velké transformaci. Někteří z vás se domnívají, že tohle nemůže nikdy skončit. To je správné, protože dokud budete na cestě domů, půjde stále o propouštění, o růst. Přičemž růst je zároveň transformací a integrací. Jde o propouštění vlastních zkušeností i zkušeností Země. Nejde o to je vymazat, zničit, musí zůstat, aby je Vyšší já integrovalo jako trofeje. Někteří z vás vnímají, jak ještě víc zesiluje "zlatá vlna", synchronizační paprsek z centra galaxie. Působí ještě intenzivněji v obou směrech duality. Bere sebou to staré, respektive odnáší to nahoru a dává tím božské energii možnost pozvednout život lidí do kvality srdce.
Hodně se mluví o uzdravování, léčení. Když se pohroužíš do hloubi svého nitra, víš, želéčení se děje jen skrz tebe samého. Jiní tě mohou trochu popostrčit, respektive podat ti ruku. Ale léčitelem svého bytí jsi ty sám. Co se děje, když začneš s procesem léčení, sebeuzdravování? Začneš brát sebe sama takového, jaký jsi. Říká se tomu také sebeláska. Láska, jakou mám na mysli, nijak nehodnotí, neposuzuje a nesoudí. Nevychází z toho, že je potřeba něco udělat, aby sis lásku zasloužil. Už jsi hoden lásky. Zasloužíš si milovat sám sebe a být milován. Není na tobě nic špatného. Jen jsi podnikal a právě podnikáš cestu v dualitě. V této dualitě to může být občas hodně divoké, valí se na tebe, pošlapává, pere se, líbá, hladí a miluje. Často se to děje rychle za sebou nebo zároveň. Člověk pak tyto zkušenosti zakládá do šuplíku hodnocení. To je látka, kterou dualita nabízí jako lekce. Dělalo ti radost si takto hrát? Musíš se tomu smát? Pak je to dobře. Smích ti pomůže vyrovnat se se svými zkušenostmi tak, abys s nimi už nerezonoval, aby se tě nedotýkaly. Směj se svým starostem a směj se sám sobě. Směj se a bude se ti dařit dobře. Máš nějaké problémy? Jaké? Nemáš peníze, jsi nemocný nebo máš pocit, že nejsi milován? Vidím to. Ale co kdybys zkusil vzít sám sebe do náruče a uklidnit se tím, že na všechno existuje řešení. A že tyto pozemské záležitosti souvisejí jen s tvým životem tady na Zemi. Je to energie příčiny a následku, nic víc a nic míň. Jsi multidimenzionální, tvé skutečné bytí to nemůže nijak ovlivnit, poškodit ani otrávit.
Tvé skutečné bytí, tvé vyšší já je jen pozorovatelem, nehodnotí a nesoudí. ON, ONA, ONO jen přihlíží, jak jeho fragmenty tady na Zemi žijí a těší se z jejich zkušeností. To je život tady na Zemi a je podobný i životům na jiných troj- a čtyřdimenzionálním planetách.
Bylo by krásné, kdybys na sebe pohlížel jako na takového, kým skutečně jsi: vysokou božskou tvůrčí bytost, která získává pozemské zkušenosti. Jsi duch v lidském těle. Hm, jak to na tebe působí?
Polož si na chvíli ruku na srdce a vnímej spojení se sebou samotným. Položím na tvou ruku ještě i tu svou. Předávám ti cíleně božskou energii jako paprsek lásky do tvého bytí. Setrvej tak chvíli. Vnímej, jak všechny tvé myšlenky ustupují do ústraní, už tě nerozrušují. Jsi celý ponořen v poli lásky. Skrz tuto lásku se projasňuje tvá tělesná soustava, staré zakořeněné postoje a názory ztrácejí rezonanci. Tím ti chci sdělit, že právě teď v tomto okamžiku dochází k léčení. Co se léčí? Všechno to, co bys v tomto okamžiku - ať vědomě nebo nevědomě - chtěl propustit a transformovat. Říkáme tomu také "projasnění". Tvá vnitřní moudrost ví, co se za tím skrývá. Sebeláska je přijetí vlastního bytí takového, jaké teď je. Se všemi těmi věcmi a chybami, jak tomu říkáš, které jsi prožil ve svém životě jako zkušenosti. To vše není nic špatného. Prostě to jen je. Zasloužíš si lásku takový, jaký právě teď jsi, se vším všudy a se všemi zážitky, na které se nechceš dívat, se všemi symptomy nemocí nebo životními zkušenostmi. Dokážeš to přijmout? Pak je to skvělé. Božská láska v tobě přebývá a rozšiřuje se stále víc. Dokážeš to vnímat? Dopřej si častěji možnost pobývat v této kvalitě. Třeba tak, že si toto poselství budeš opakovaně číst. Vlastně nás z druhé strany závoje nepotřebuješ, protože jsi sám sobě léčitelem a andělem ochráncem. Ale čas od času je dobré mít po boku přítele, který ti položí na srdce ochrannou a láskyplnou ruku.
Milovat sám sebe znamená přijímat se bez podmínek. Pak bude život snazší a vír života pomalejší, lehčí a nebude tě už tak snadno ovládat, strhovat. Nastal čas užívat si vlastní život ve svobodě, s radostí a široce otevřeným srdcem. A často je pak také plný zázraků. Nebo jsou to "jen" synchronicity, které se dějí proto, že miluješ sám sebe?
Chtěl bych ještě doplnit pro všechny, kteří by rádi změnili svět svým rozumem: Do svého života si přivoláváš vždy to, čemu věnuješ svou pozornost. Napadlo tě už, že určité zkušenosti se už ve tvém životě nevyskytují, že už se tě nedotýkají? A napadlo tě, že určité věci se ve tvém životě dějí pořád znovu a znovu? V čem to může tkvít? Máš ve svém repertoáru zkušeností něco, co ještě není vyřešené. Co můžeš udělat? Milovat sám sebe, umožnit svému vyššímu já, aby tě projasnilo.
Mnozí z vás se zaobírají vším, co se děje na Zemi. Jak vnímáš zapojování do pole dění, událostí? Jako napínavé, vzrušující? Může to ale být i pobuřující, vyvolávající vztek, zlost a špatnou náladu, že? Co se s tebou děje, když například pozoruješ volby v Americe? Dokážeš se jim zasmát, protože působí jako fraška? To je určitě ta nejlepší reakce. Neboť výsledek nebude takový, jaký se jeví. Dojde k odhalení, odkrytí mnoha věcí bez ohledu na to, kdo volby vyhraje. To je důvod, proč je to takové, jaké to je. Jde tedy také o to - stejně jako všude na Zemi - o propouštění a transformování. Jak to bude dál pokračovat v Sýrii? Podobně, jde o to rozpoznat, kdo co skutečně chce. O co tam vlastně jde? To je v současné době zřejmé jen těm, kteří se rádi zaobírají teoriemi spiknutí. Samozřejmě jde o jiné věci, které jsou chtěné, zamýšlené. A ne vždy je dobrodincem ten, který se za něj vydává. V tomto okamžiku nikdo dost dobře neví, kdo hraje jakou roli. Často sami strůjci mění frontu. A pochopitelně jsou do toho zapleteny všechny země a vlády na všech místech, i když navenek není zřejmé, kdo je jak s kým spojen a jaké tanečky kolem moci provádí.
Ještě bych měl zmínit, že jsi právě v tuto dobu přišel na Zem proto, abys dál projevoval, posiloval, propojoval zlatou vlnu, božskou energii. A pak má smysl ptát se sám sebe, co je teď tvým úkolem. V každém případě je to úkol transformovat sám sebe a stále víc pobývat v poli lásky. Z toho pak vyplyne, co je důležité dělat, abys podpořil transformaci tady na Zemi. Strach nebo dokonce pocity nenávisti či rezignace ničemu nepomohou. Možná právě teď neexistuje pro různé vnější problémy žádné originální řešení. Ale buď si jistý, že řešení se objeví, až nastane vhodný čas. Možná právě odněkud, odkud by to nikdo nečekal. Co umožňuje tyto zdánlivé zázraky? Láska.
Já jsem přítelem lidstva. S hlubokou láskou a sounáležitostí
Kryon
Poselství přijala Barbara Bessen v listopadu 2016. Článek je k volnému nekomerčnímu využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu

Jsi součástí celku a každá duše má v tomto celku svou roli.

3. prosince 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Jsi součástí celku a každá duše má v tomto celku svou roli. Proto nebuďte jeden k druhému kritičtí nebo netolerantní, ale uvědomte si, že ani dva z vás nejsou stejní a že k dotvoření dokonalého celku je třeba mnoha odlišných částí. Viděls někdy hodiny rozebrané na součástky? Hodiny jsou složeny z mnoha různých součástí, a když je vidíš rozloženy před sebou, divíš se, jak vůbec mohou plnit úlohu dokonalého časoměřiče. Avšak když někdo, kdo rozumí hodinám, vezme každou součástku a dá ji na správné místo, shledáš, že hodiny nejen jdou, ale ukazují i správný čas. Dokud každá částečka zůstane na pravém místě a bude plnit svou úlohu, vše půjde hladce. Nyní víš, proč ti říkám, abys našel své správné místo v rozsáhlém schématu života, a když je najdeš, abys ze sebe vydával to nejlepší.

TZOLKIN 2.12.2016 3 IK kin 42

2. prosince 2016 v 12:58 Mayský Kalendář na každý den

Ik - Vítr. Síla Ducha, inspirace, pravda, přirozenost, podpora, nadšení, integrace pólů, vitalita, komunikace, vnitřní rovnováha, diplomacie, disciplína, síla silných schopností a sebekázně.
Nejistota a nerozhodnost tváří v tvář nestálému proudu energií mohou snadno vést k velmi pochybným krokům. Takže mějte na paměti celý den, že se může zdát jakoby vám Ox (3) a Ik bránili. Nepřikládejte velkou váhu pocitu nejistoty, pochybnostem, strachu nebo neobvyklým ambiciózním pocitům důležitosti nebo popularity. Rozhodně podle toho nejednejte. Spíše počkejte do druhého dne, až budete myslet jasněji, prakticky a pozitivně.
VÍTR, TO JE DECH DUCHA, DECH ŽIVOTA, ENERGIE, KTERÁ ZTĚLESŇUJE, ZASÍVÁ A ZASÍLÁ DOBRÉ DUCHOVNÍ MYŠLENKY A SEMENA. JE TO ENERGIE DUCHOVNÍ INSPIRACE SNÍLKŮ A VIZIONÁŘŮ, ENERGIE STOJÍCÍ ZA ZMĚNAMI POČASÍ, ZMĚNAMI SPOLEČNOSTI…..EROZE
Ik je dech, který dává život a vše oživuje. V symbióze se stromy vytváří kyslík, což umožňuje všem tvorům dýchat. Vítr přináší také dešťové mraky, s nimi vláhu pro pěstování plodin, ale na druhé straně může ukázat hněv a přinést bouři a povodně. Takže pokud dnes uchopíte Vítr za špatný konec, můžete být vznětliví, nerozhodní nebo vnímat, že nevíte jakým směrem se vydat.
Mayové považují Ik za sílu, která mění a přistupují k ní s velkým respektem a opatrností. Je to dobrý den požádat o sílu, vitalitu a odhodlání plnit úkoly. Dnešní den podporuje řešení psychických problémů spojených zejména se stavem emocionální nerovnováhy.
Nativní Ik ztělesňují dech života, jsou temperamentní, ostražití a aktivní. Mají tendenci dělat několik věcí najednou, běhají sem a tam. Mají zálibu v učení, komunikaci a v mluveném projevu. Jsou někdy vznětliví a nerozhodní - neví, kterým směrem se vydat. Je pro ně důležité, aby všude, kde se pohybují, mohli svobodně dýchat.
***
Včera jsme mluvili o účelu polarity ve vaší sféře. Dnes budeme hovořit o tom, jak integrovat polaritu s cílem vytvořit vyvážený život plný Lásky, která bude pohánět váš oheň vášně pro misi nebo poslání, které jste si v této inkarnaci zvolili. Polarita je prostě slovo, které znamená pravý opak. Tam, kde je nahoře je i dole atd.
Proč svět polarity? Před dávnými věky bylo mnoho bytostí, které chtěly zažít oddělenost a ne-lásku. Počínaje od Zdroje až dolů do mnoha dalších dimenzí všechno, co existuje je Láska, čistá esence energie Lásky. Tato sféra je pro vás jen těžko popsatelná, protože stojí mimo emoce.
Na začátku se shromáždily velké skupiny a s velkou vášní vytvářely různé světy, dimenze a zkušenosti. Ta, kterou v současné době zažíváte, je jen jednou z nesčetných zkušeností v rámci času a prostoru. Zdá se reálná, protože je reálná. Nacházíte se zde a nepamatujete si téměř nic z oblastí, které jste kdysi obývali před tím. Je to tak, jak to má být, protože je to součástí smlouvy pro ty, kteří se přihlásí na misi na mateřskou loď Zemi. Přestože se jedná o nádherné místo, byly vytvořeny nevýhody, které jsou součástí této zkušenosti. Byli jste velmi rádi, že jste jako jedna z vybraných duší, vstoupili do této inkarnace.
Každý jedinec na Zemi má unikátní důvod k inkarnaci a k dosažení specifický úkol. Mnoho z těchto cílů se překrývá a mnoho z vás je jedinečných v tom, jak pokračujete a dosahujete těchto cílů. Mnoho inkarnovaných v tomto světě polarity a amnézie jsou dobrodruzi a jsou si jistí, že budou schopni najít cestu zpět ke Zdroji. Mnozí se nevědomě otočí proti svému duchovnímu vedení a intuici a nesledují své cíle, které si pro tuto inkarnaci vybrali. Neexistuje žádný rozsudek nad tím, co děláte, nicméně porušujete smlouvu, kterou jste si nastavili. V rámci této smlouvy vám byli přiřazeni duchovní Průvodci. Stejně jako vaše Vyšší Já vám pomáhají zůstat na cestě k vybranému cíli. Existují i jiné duchovní bytosti, které se inkarnovaly a dohodly, že budou součástí vaší reality.
Na Zemi přicházíte s duchovním GPS systémem. Když odbočíte, dostanete upozornění. To pak může vytvořit jinou cestu, ale je tam stále možnost dostat se zpátky na trať. Vždy však můžete uplatnit svobodnou vůli a vypnout svůj GPS. Možná jste záměrně zvolili jinou cestu zkušeností a změnili směr a cíl. Jednoduše vytvoříte jinou cestu, kterou budete následovat. Když se odkloníte, dostanete varování. Je to jako měnit svůj životní scénář, ale zároveň sledovat intuici. Nicméně pokud jste daleko od cesty, kterou jste si zvolili před inkarnací, budete stále a stále dostávat upozornění, že jste mimo svou zvolenou trať. Mnozí z vás jednoduše GPS vypnou. Je to jistý způsob, jak sami sobě nastavit hrbolatou cestu. Je to vaše intuice a duchovní Průvodci, kteří čistí cestu pro záměry, které jste si nastavili. Avšak pokud se rozhodnete vytvořit novou cestu bez jejich pomoci, nemohou zakročit. Hlavní důvod, když jste narukovali, byl ten, že vám budou pomáhat zůstat na trati, protože si byli všichni plně vědomi vašeho Závoje oddělenosti se ztrátou paměti, jakmile vaše duše vstoupí do lidského těla.
Bez ohledu na to, pro jakou cestu se rozhodnete, jeden fakt zůstává, a to je svět polarity. Můžete si vybírat, co chcete zažívat. Po celou dobu života zažijete mnoho věcí. Naučíte se, že když se dotknete něčeho velmi horkého nebo velmi studeného, bude to bolet. Začnete si uvědomovat, že extrémní protiklady vám přináší stejné pocity. Už jste někdy byli nesmírně šťastní, anebo extrémně smutní? V obou případech tečou slzy a emocionálně cítíte to samé. Je dobré vyzkoušet opačné konce polarity. To je také jeden z důvodů, proč jste tady - poznávat nové věci. Je to vaše volba na každém kroku cesty zvolit buď horskou dráhu nebo tunel Lásky.
Dnes hovoříme o integraci polarity, kterou lze provést dvěma způsoby. Můžete si vybrat vyzkoušet obě strany se specifickou polaritou, jako je strach a Láska nebo si můžete vybrat rovnováhu za účelem dosáhnout vytčených cílů. Ať tak či tak dosáhnete integrace obou pólů. Svého cíle dosáhnete buď mnoha jízdami na horské dráze, vzestupy a pády v životě nebo se rozhodnete jet tunelem Lásky, aniž by docházelo k hlubokému strachu.
Vám, kteří chcete integrovat polaritu s grácií, ukážeme způsob, jak toho dosáhnout s energií Tónu 3. Je to energie Trojice. Pro dnešní ilustraci je trojka symbolem dvou pólů polarity se středním vyrovnávacím bodem. Vzpomínáte si na studium číselné řady ve škole? Řada začíná 0 a pokračuje nekonečně doleva s řadou záporných čísel a nekonečně doprava řadou kladných čísel. Tečka na číselné ose představuje místo, kde se nenacházíte na trati teď. Můžete si vybírat z nekonečných možností. V době, kdy budete číst tento článek je jisté, že jste se již pohybovali na obou stranách celé číselné osy. Rozhodli jste se pro pozitivní i negativní množství možností vědomě i nevědomě.
Co vám nabízíme dnes, je hladší cesta, lepší množnosti, více rovnováhy, Už nemusíte zažívat žádné extrémy. Je čas vyvážit cestu. Už jste se naučili, jak jemnější, klidnější a nádherná je jízda, jakmile jste vyrovnaní a co nejvíc ve svém středu číselné osy. Žádáme vás, abyste sdíleli svou cestu s těmi, kteří se stále potýkají se svým vedením. Podělte se s ostatními, v čem leží tajemství vašeho klidu. K jednomu cíli existuje mnoho cest. Sdílejte prostě způsoby, které pomohly vám, ale nechte posluchače rozvíjet jejich vlastní cestu s vaší podporou.
V zájmu vyvážení života vám doporučujeme naučit se často ztišit mysl i vnější svět. Brzy uslyšíte svůj vnitřní hlas. Brzy uvolníte všechny strachy, chování i systém starých přesvědčení, které vás drží od těch nejdivočejších snů, jakmile se naučíte dělat kroky z tečky na tečku na číselné ose a budete v rovnováze. Je to stejné jako jízda na kole, která vyžaduje soustředění a praxi. Jakmile se naučíte jezdit rychleji, jste schopni svištět kolem těchto teček rekordní rychlostí.
Trik je v tom vědět, kdy máte sesednout. Mnozí překračují rychlost a stanou se fanatiky s pocitem, že je třeba zachránit ostatní před tím, čím mají projít. Pokud zjistíte, že jste přešli značku, otočte kolo a vysledujte své stopy zpět, dokud se neocitnete v místě klidu. Nejste tu proto, abyste zachránili svět, ale máte být součástí světa.
Tím, že žádáte o radu své duchovní Pomocníky a své vedení, brzy budete vědět, proč jste tady a budete kráčet mnohem snadněji. Je mnohem lepší jet po cestě, která byla vydlážděná jen pro vás. Občerstvovací stanice, odpočívadla a opravny najdete vždy, když bude třeba.
Jakmile jsou naplněny vaše základní potřeby, budete lépe připraveni udělat tento svět lepším místem, jednoduše tím, kdo jste. Vaše úroveň štěstí, radosti a Lásky poroste exponenciálně. Tato energie bude proudit z vás a prostupovat vše. Budete tvořit, užívat si a s vášní sdílet vaše jedinečné dary. Poté, co jste integrovali polaritu, se nyní můžete těšit na horské dráze i v tunelu Lásky, aniž byste se mstili spuštěním emocí.
3. TÓN PODNĚTŮ - SÍLA IMPULSU
TROJKA před vámi otevírá cestu do pozitivních změn a umožňuje vám navrácení do přirozeného toku života. Poslouchejte v sobě impuls, který vás dovede k NOVÉMU. Dovolte její síle ponořit vás do řeky života všeho, co je zdánlivě ztracené, oddělené, nepřístupné, nebo očím neviditelné. Pokud máte sklon být roztržití, soustřeďte se na jednu zprávu, jeden případ konkrétní změny. Seberte sílu dát výraz Pravdě. Přichází čas na velké mystérium, které se projeví prostřednictvím vaší osoby.
DOVOLTE VAŠÍ TVOŘIVOSTI VYJÁDŘIT SPIRITUÁLNÍ POVAHU
Impuls ZDROJE (•) mířící na ZEMI (••) spouští perpetum mobile Bytí. V TROJCE se rodí síla tvořivého Ducha. V Tónu TŘI spočívá výchozí podnět Evoluce neboli síla přinášející rozvoj. V souvislosti se Znamením Dne se stává vysoce kvalitní hnací silou v každé Vlně. Tón TŘETÍ dokončuje nezbytné opravy a připravuje programy určení. V odkazu na kalendářní Den s Tónem TŘI se ukazuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.
Tón TŘI - AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu - KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru - udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze předejít rozrušení, nejistotě, přetížení.

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 27.11. - 3.12. 2016

2. prosince 2016 v 7:00 Mistr Hilarion

Milovaní,
přicházím na křídlech lásky. Mnozí z vás jsou unaveni zažíváním silných energií polarity, které v těchto časech bouřily. Nebylo snadné zůstat nad věcí, abyste mohli stále udržovat světlo, které jste na tento svět přinesli, abyste udržovali na planetě stabilitu. Každá vaše snaha je ve vyšších královstvích světla velmi oceňována. Vy jste ti, na koho se v tomto čase spoléháme, že budete pevně udržovat Světlo.
Mnozí pracovníci světla jsou odklánění od toho, co si předsevzali dělat. Je povinností každého, aby pamatoval na vyšší perspektivu důvodu, proč sem přišel.Mnozí z vás se odvracejí od říše Vzestoupených mistrů a snaží se nalézat odpovědi jiným způsobem a to je, samozřejmě, rozhodnutí učiněné na základě svobodné vůle. Jako vždy, jsme připraveni pracovat s každým z vás. Někteří jste na to zapomněli a tak vám to jemně připomínáme, že nejste nikdy sami, že jsme vždy s vámi.
Pracujeme společně - společně jsme zašli až tak daleko; prosím, teď to nevzdávejte!Pokračujte v práci se světlem, pokračujte v tom, BÝT světlem, udržovat světlo.Je to velmi, velmi důležité. Neexistují snadné odpovědi na otázky, které se vám objevily. Je jenom přijetí a hledání lepší cesty, cesty, o které jste možná předtím neuvažovali. Buďte jako řeka, která přijde k hoře či k útesu, bez odporu jenom obteče překážku, a brzy znovu naleznete svou cestu.
V příštích dnech se toho opět mnoho rozvine. Odehraje se mnoho změn ve vědomí lidstva a v systémech, které fungovaly po velmi dlouhou dobu. Vše je v procesu transformace, vše se mění. Bude odstraněno mnoho systémů a procedur, z potřeby pracovat novými způsoby, které vzniknou a které budou pro každého na planetě rozhodně lepší.
V této chvíli je vše nestabilní a je těžké znát cestu vpřed a je tady zvýšený pocit obav a strachu ohledně toho, co se v blízké budoucnosti objeví.Tyto obavy a tento strach je pociťován na vyšších úrovních bytí a ti z nás, kdo s vámi pracovali, mají velké starosti. Komplikuje to věci, pokud se jedná o spolupráci, jak tomu bylo dříve. Pokud bude tento vliv přetrvávat, budeme více méně nuceni uzavřít tyto vyšší říše, závoje, jež se ztenčovaly, možná budeme nuceni je uzavřít před energiemi, které teď na planetě bují.
Bude to přechodné opatření, ale znamená to, že lidé na planetě nebudou mít výhodu našeho poradenství.Budeme to muset udělat, jestli budou pokračovat energie nenávisti, oddělenosti, vysmívání, cynismu, rasismu, hlasité dožadování se spravedlnosti a pocity hněvu. Vzájemné partnerství, které jsme rozvinuli společnou prací, bude muset být odloženo kvůli hustotě, jaká se vytvořila. Lidstvo je na křižovatce a každý člověk na planetě si musí vybrat: strach nebo lásku - tak se dá nejjednodušeji ta volba vyjádřit.
Radíme vám, aby každý z vás šel po své jedinečné cestě; dělejte, co se vám osvědčilo, ve smyslu: dělejte, co je pro vás nejlepší. Položili jste základy a chce to, abyste pokračovali ve všem, co jste si ověřili, že vám jde nejlíp. Kráčejte svou vlastní cestou, kráčejte svým vlastním tempem. Buďte sami se sebou a s jinými v míru. Umožněte, aby se to, co se odvíjí na světové scéně, odvíjelo svým přirozeným způsobem; nezůstávejte zabředlí v těch energiích.
Věříme, že toto poselství ve vás probudí potřebu zůstat soustředěni, potřebu pokračovat na cestě, kterou jste si již vytvořili a kterou kráčíte. Ano, přichází k vám změna, změna přichází k veškerému lidstvu a k Zemi. Všude, kam se podíváte, je změna, ale ve vás, kdo jste se propracovávali k vašemu mistrovství života, je stále tady: podstatná esence vaší bytosti je stále zde. Pokud to dovolíte, bude se rozvíjet a rozšiřovat.
Protože je to ta vaše součást, která se nikdy nezmění a je to vaše součást, která - když bude přidána do kolektivního vědomí, pomůže v této době udržet stabilitu energií. Vše se rozvíjí, mění a obnovuje. Neznamená to nezbytně, že se nejedná o nejvyšší výsledek. Jednoduše to znamená, že je čas s tím plout. Nástroje máte, máte zkušenost, máte znalosti -jenom si to připomeňte.
Jsme vždy s vámi, nikdy nejste sami. Na to nezapomínejte.
Do příštího týdne...
* připomínáme akci "Lidská světelná vlna lásky", jejíž podstatou je posílání čistého světla a lásky, jak to nyní doporučuje, radí, Mistr Hilarion.
©2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. prowww.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Uštvané zaživa

2. prosince 2016 v 6:00 Krása ženy

Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká prádlo a jde na zumbu. Po roce, co jsem ji neviděla, přibrala v pase a dost jí to štvalo. Před hodinou dorazila z práce, vlepila dětem pusu, rozdala úkoly a ani nevím proč, udělala si ve svém nabitém programu 20 minut na kávu se mnou. Byla pořád v pozoru, a když viděla můj gauč, řekla, že si radši sedne na zem, protože by okamžitě usnula.

"Posloucháš se vůbec?" řekla jsem udiveně. "Hele zastav se teď na chvíli a poslouchej mě. Kdy jsi měla naposledy menstruaci?"
"No zrovna teď, na dovolené u moře." Odpověděla rozpačitě.
"A co jsi dělala?"
"No odpoledne jsme byli u moře, dopoledne byly děti unavené, tak spaly na pokoji a já jsem si chodila v klidu zaplavat. To víš, musím shodit to břicho, jsem z toho na nervy."
"A odpočívala jsi?"
"No jasně, že odpočívala, chodila jsem přece plavat!"
"A jak se po dovolené cítíš?"
"Ani nemluv, vůbec mi to nestačilo, potřebovala bych ještě jednu." Řekla znaveně.
"A jak jsi na tom s emocemi? Potlačuješ je často?" Zajímala jsem se.
"No ježiš…pořád! Nemůžu si dovolit to vypouštět, jak bych chtěla, půlku světa bych zabila." Smála se.
Ale mě moc do smíchu nebylo. Viděla jsem ženu, která jde totálně proti sobě. Ženu, jejíž tělo volá po odpočinku, strádá, hromadí tuk převážně v břišní oblasti, protože její ženství a děloha, její zdroj životní energie, se musí chránit.

Tak takhle ne!

Tělo ženy musí často odpočívat. Nejsme stavěné na dnešní trendy styl "Stíhám všechno, mám skvělou rodinu, šťastné děti, čistou domácnost, spoustu přátel a miliardu koníčků." Tak takhle ne, dámy. Pak se divíte, že máte gynekologické problémy, pneumatiku kolem břicha, zaléváte se celé vodou, nemáte nápady, náladu na děti ani na manžela a váš výkon je zhruba na třiceti procentech.
Aby taky ne! Jedete totiž z rezerv! A čím víc přibíráte, tím víc se snažíte držet diety, vyčerpávat tělo cvičením a přitom stačí obyčejný OPRAVDOVÝ odpočinek!
I naše babičky a prababičky nedbaly na sebe, tak není divu, že tento program máme ve svém informačním centru. Bylo po válce, ženy musely zastat práci za naverbované muže. A zvládly statky, pole, domácnost, děti. A umíraly v pětačtyřiceti letech.
Naše maminky? Třísměnný provoz, rodina, chata, dům, zahrada. Invalidní důchody v padesáti, vyoperované dělohy, rakoviny prsu.
To nechceš.

Menstruace jako dar

Menstruace je zásadní dar pro ženu. Pakliže namítnete, že nemáte na odpočinek čas, tak vaší svatou povinností je, dát tělu alespoň dva dny v poklidu, odpočinku a nejlépe v posteli u knížky či hezkého filmu. Že si to neumíte představit? PAK MÁTE ZÁSADNÍ PROBLÉM SE SVÝM ŽENSTVÍM. Nejste ani hrdinky a na sklonku vašeho života, kdy budete po resekci dělohy či s uříznutými prsy po rakovině, vám nikdo nepoděkuje!
Pakliže chce žena dostatek energie, ladnou postavu, kreativní nápady, chuť na sex a náladu na rozjívené děti, jsou pro ni DVA DNY v měsíci, které si věnuje NAPROSTO ZÁSADNÍ. Jestliže se sobě nevěnujete ani tolik, za celý měsíc, ochudíte se o další nádherné menstruační fáze, kdy jste plná energie, sexappealu, kreativity a chuti do života.

Je třeba se vyléčit

Stopněte tady ten bláznivý život, lítáním z práce do práce, doma úklid, o víkendu výlety a koníčky. Zastavte to
a přestaňte si namlouvat, že vás to vlastně baví. Baví vás hlazení ega, jak jste dobré, že jste to zase zvládly. A vy to opravdu zvládnete! Nenechte si namluvit systémem ani blízkými, že to tak mají všichni. Odnesou to dříve nebo později vaše ženské orgány.
Vyléčíte se tak že začnete svými menstruačními dny. V období menstruace co nejvíce odpočívejte. Pokud nemusíte, do práce nechoďte. Lehněte si doma do postele, obklopte se vším možným, abyste nemusela vstávat a dopřejte si to leháro! Vaše tělo se vám v pomenstruační fázi odmění takovým návalem energie, že stihnete za den to, co byste běžně dělaly týden. Vyplačte se, prožijte si bolest, hlaďte si břicho a děkujte, že může odejít vše nepotřebné.
Pokud přece jen do práce musíte a je to nevyhnutelné, vynechejte doma všechny zbytečné povinnosti a nechte si pro sebe výmluvy, že to nejde. Vždy to jde. Jen začít, oznámit rodině, že máte menstruaci a chcete odpočívat a být sama se sebou. Budete zírat, jak jsou všichni kolem vás tolerantní. Nemusí vám už zrcadlit vaše výčitky svědomí. Co si dovolíte od srdce vy, to vám budou přát druzí.

Emoce jsou v děloze

Ve vaší děloze se ukrývají všechny emoce. Při menstruaci tyto zadržené emoce vycházejí ven. Máte bolestivou menstruaci? Kolik odpočinku jste si při poslední menstruaci dovolila? Žádný? Tak se nemůžete divit, že to teď bolí a je toho tolik, když se z vás vylučují emoce za několik měsíců. VY JSTE JIM TOTIŽ SVÝM NASAZENÍM NEDOVOLILA ODEJÍT.
Svým emocím dovolíte z dělohy odejít, až když jste uvolněná a v bezpečí. Pak se teprve může povolit neustálé napětí. Menstruace může být z počátku opravdu bolestivá a silná, když najedete na tento systém. I když doposud mohla být docela nenápadná. Děkujte. A omluvte se svému tělu, že jste ho tak dlouho opomíjely. A přijměte bolest jako očistu, která vás zbavuje všech energetických nánosů. Uvidíte, kolik sebelásky se ve vás zrodí.

Pohár se naplňuje

Až si vaše tělo dostatečně odpočine a může to trvat různě dlouho, pocítíte hned po skončení menstruace obrovský příval energie. Toto je pro vás znamení, že jste se opravdu v menstruační fázi neošidila. Pohár se začíná naplňovat. Budete mít síly a nadšení na rozdávání. I tato fáze má svůj konec a nebude trvat věčně. Vy už jste ale v sobě probudila sebelásku a tak víte, že je to v pořádku.
Navrátí se vám intuice. Vaše čidlo vám oznámí, kdy se menstruace spustí, na minutu přesně. Vy to prostě budete vědět! Budete si užívat i premenstruační fázi, kdy jste protivné a nateklé, protože pochopíte, že máte něco udělat jinak, že je potřeba něco změnit. V každé fázi budete s láskou a jedině tak si budete užívat svého ženství a vaše tělo se začne zpět ladit do krásných křivek.

Udělejte to pro sebe

Až začnete odpočívat, přestanete se cpát sladkostmi. Omezíte značně své závislosti, nebo s nimi okamžitě seknete. Nebudete už potřebovat berličky. Vaše láska a pochopení vlastního těla vám umožní rozkvést. Budete se rády hýčkat
a nořit se do vlastního nitra. Budete se sebou rády. Už žádný útěk, žádný stres a žádné vyčerpání. Našla jste svůj zdroj
a pravidelně dobíjíte baterky. A upřímně. Dva dny v měsíci, to zase není tak moc, viďte?

Vždy je třeba průkopníků, duší, které mají sílu a odvahu razit cestu k novému.

2. prosince 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Vždy je třeba průkopníků, duší, které mají sílu a odvahu razit cestu k novému. Jsou to ti, kteří mají svou vizi stále před sebou a vidí ji rozvíjet se. Avšak každý člověk je jedinečný a nelze jej proto vměstnat do šablony. Musíš být volný, abys mohl růst, rozvíjet se a být inspirován oněmi hlubokými vnitřními impulsy, které uvádějí do pohybu tvé bytí. Žij duchovně; jednej podle podnětů Ducha, jakkoliv pošetilými se ti mohou zdát. Je mnohem pohodlnější sedět v pozadí a čekat, že někdo jiný jako první vykoná onen skok do neznáma. Tento skok vyžaduje víru a odvahu; jestliže sám nemáš odvahu jej učinit, nepokoušej se zdržovat nebo zastavit ty průkopníky, kteří ji mají. Buď stále vděčný, protože bez nich by Mé nové nebe a nová Země nikdy nemohly vzniknout.

Pozdravy z Lemurie.

1. prosince 2016 v 10:12 Doteky Nového Života

Pozdravy z Lemurie.
1. Zvu vás na cestu duše do Lemurie, země Mu. Je to místo, kde je hodně světla. Které se některým může zdát příliš neforemné a neurčité. Je to místo, kde jsme přebývali, než jsme se začali více inkarnovat do hmoty. Kde jsme byli ve spojení s božskou esencí, kde leží původní otisk jednoty a bezpodmínečné lásky.
Na kontinent Mu jsme přišli jako éterické bytosti ve světelných tělech z různých částí vesmíru. Společně jsme prošli Síriem. Vytvořili jsme první křišťálové města, prostředí lásky a harmonie. Spojení se svou esencí bylo pro nás to nejdůležitější. Pokud jsme už na Zemi nemohli žít svou esenci, odešli jsme jinam.
Žili jsme v jednotě. Přijímali světlo. Kdekoliv jsme přišli, byla láska. Naše vibrace nám pomohly udržet lemurské krystaly v zemi. Lemurie nám přináší celistvost. Spojení mužské a ženské esence.
Pokud tvoříme ze své esence, vše ostatní se poskládá. Cokoliv jsme přijali, to jsme zhmotnili. Přijali jsme ze zdroje původní otisk tím, že jsme stáli v kruhu, a každý člověk přijal část tohoto původního otisku. Někdo přijal zvukový záznam, někdo geometrický tvar, někdo obraz. To vše jsme dali dohromady a vytvořili cokoliv, na co jsme mysleli, do kruhu uprostřed. Tímto způsobem jsme vytvořili celé města.
Lemurie je léčivé místo plné krystalů, které vás milují, léčí, probouzí vaši esenci. Jsou tu vodopády. Cítíte lásku kontinentu Mu, lásku delfínů. Je tu láska, moudrost, léčení. Ležíme v oceánu a všechna bolest, kterou si neseme v důsledku separace od božské esence, odchází. Spojujeme se s božskou esencí.
2. Přenesli jsme se vědomím do jiné dimenze. Je stejně skutečná, jako 3D. Jsme v kruhu a propojujeme se na úrovni božské jiskry. Je tu přítomnost hvězdných bytostí, energie zdroje, hvězd, obrovských lemurských bytostí, krystalů a Matky Země. Světlo se šíří po celé Zemi, proudí světelnou mřížkou kolem Země a dál. Kolem nás jsou bytosti, které tam přidávají svou energii. Vše je v souladu a harmonii. Vytvořili jsme kruh světla, kde je láska a světlo přetvářeno do formy.
Je tu telepatické spojení. Vše se uskutečňuje pro celek. Ve všem, co děláme, je světlo. Necháváme pracovat světlo. Při setkání skupiny, která je k sobě přivedena, se aktivují světelné kódy v těle. Připravujeme svá těla na to, aby nesly vyšší vibrace. Sdílením svých darů vytváříme strukturu sítě, která má několik vrstev. Klíčem je být vědomý v tom, co děláme, co jíme, na co myslíme. Krystaly vyzařují energii jednoty, která ovlivňuje další lidi. Vyšší srdeční centrum se vyživuje energií lemurských krystalů.
Dochází ke společné tvorbě. Spolupracujeme, tvoříme v týmu. Zažíváme pospolitost. Je to cesta od spoluzávislosti ke spolutvoření. Všichni lidé na této úrovni mají společný záměr. Každý v kruhu má ale své vlastní zaměření. Každý přináší do sítě svůj díl. Ve světelných kódech přijímáme světlo ze zdroje.
Stojíme v kruhu krásných bytostí. Rozpoznáváme druhé v kruhu. Cítíme lásku, jsme jedno srdce. Stojíme pod světlem. Přijímáme kódy. Každý z nás. Jsme tu, abychom něco vytvořili. Sírius je nad námi. Je tu Kristovské vědomí. Přijímáme původní otisk ze zdroje, který ví, co je třeba projevit ve hmotě. To se vytváří uprostřed. Všichni přijímáme zvuky, tóny, geometrii, spolu dýcháme, uprostřed kruhu se vytváří to, co je naplněno kódy jednoty a harmonie.
3. Při cestování do této dimenze se aktivují další vlákna DNA a spojení kodónů DNA. Člověk sám vidí svou DNA. Vezme ji do svých éterických rukou a sám si ji upraví - vezme ji a kodóny do sebe zaklapnou, zapadnou.
Dualita je jen v mysli. Sjednocujeme pojetí duality - mužský a ženský princip, nebe a zemi, světský a duchovní svět.
Při cestování do této dimenze se můžeme účastnit dílčích kroků, jako stavby pyramidy slunce. Můžeme navštívit křišťálové město. Spolupracovat s křišťálovými bytostmi. Starat se o krystaly v zemi.
Vědomé milování s partnerem ovlivňuje a nabíjí body na Zemi, to dělá posvátné partnerství.
Nacházíme se v přechodovém období. Na zemi se mění vibrace. Ukotvujeme se ve vědomí 5D a můžeme přizvat světelné těla z Lemurie - vědomí, které ví, že jsme zdroj. Jsme děti světla.
Naše těla se proměňují a přijímají světlo duše. Vracíme se k fyzické podstatě. Jsme součást oceánu. Jsme vlnou, mořskou řasou, velrybou.
Spojujeme se s hvězdnými bytostmi, vnímali jsme je i předtím, teď je kontakt s nimi více vědomý.
4. Lemurii nevnímám přes přítomné chrámy nebo zasvěcení, protože by mi připadalo líto, že tento proces budu zabarvovat a svou myslí ovlivňovat. Vnímám ji přes napojení na zdroj bez vytvořených systémů.
Nejsme tak světelně důležití, jak si myslíme. Lehce nás může nahradit někdo jiný. Při práci v kruhu si můžete vybrat, jestli vstoupíte do obrovské síly světla a provedete svou práci. Pokud to neuděláte vy, udělá to někdo jiný. To nám může pomoci si na sobě příliš nezakládat. Jste pouze prostředníky pro projevení zdroje na Zemi. Empowermentu se teprve učíme :)
Pro stáhnutí lemurského světla chodíme hodně vysoko, a tak vám může být zima, i když jste v teplé místnosti. Proto nezapomeňte tuto energii stáhnout do země a spojit se se svým tělem.
Vnímejte kolektivní energie, co se děje na Zemi. Každý den, při každé schůzce a činnosti, vnímejte, co je ve vzduchu. Co si žádá o pozornost.
Nechme odejít staré vidění světa. Propojme v sobě protichůdné emoce - postoje "někdy toho člověka miluji a někdy ho nenávidím". Spojujeme v sobě postoje oběti a násilníka. Máme dvě ruce a dvě mozkové polokoule - jedna zastupuje jednu stranu a druhá zastupuje druhou stranu. Nestraníme světlu a nestraníme stínu. My je v sobě propojujeme.
Kódy Lemurie jsou ve vodě a pevnině na Havaji. Nacházíme se v křišťálové jeskyni na havajském ostrově Kauai. Je tu nekonečně léčivá energie, ve které se můžeme úplně uvolnit a transformovat vědomí. Navrátit se ke své podstatě.
S láskou
Ivana Valová


TZOLKIN 1.12.2016 2 IMIX kin 41

1. prosince 2016 v 9:40 Mayský Kalendář na každý den

Imix - Drak. Energie podporující sílu osobnosti, zdroj života, Božská pomoc, důvěra, predispozice, síla počátku, pevnost, aktivita, sebedůvěra, pracovitost.
Zde leží neustálá dualita rozporů v našem světě, která prostupuje všechny aspekty života a Vědomí: den/noc, světlo/tma, muž/žena, jing/jang, horký/studený, život/smrt, dobré/špatné, správné/nesprávné, vlevo/vpravo…….atd. Když se podíváte trochu pod povrch Imix, uvidíte náznaky této polarity všude v nesčetných formách a iteracích. To může být buď uklidňující nebo skličující v závislosti na stavu vaší mysli, jak se na to díváte, jak to slyšíte a mnoho dalších faktorů. To je výzva Imix a Ka (2). Pamatujte, že volba je vždy na vás - jen vy vždy určujete, jak řídit svoji realitu.
DNES JE DOBRÝ DEN OTEVŘÍT SE NOVÉMU POČÁTKU
IMIX, TO JE POČÁTEK VŠECH VĚCÍ PŮVODNÍ TVOŘIVÉ SÍLY
Symbolika IMIX představuje prvotní mysl spící pod povrchem Země, sílu, která umožňuje povstat životu ze srdce Země. Je to symbol krokodýla, který pluje temnými vodami podsvětí a vyživuje Zemi. Prvotní obraz oceánu všech možností, které v životě vznikají. Je to nediferenciální neutrální životní síla, ani dobrá, ani špatná. Záleží jen na potenciálu záměru, kam budete tuto sílu směřovat.
Všichni narození v IMIX jsou nejblíže k prvotnímu Zdroji, v tom tkví jejich síla i jejich slabiny a musí dávat pozor, aby se nedostali do temných hlubin, snadno ovlivňují Kolektivní Vědomí. Jsou velmi pracovití, kreativní a inovativní. Vynálezci, vizionáři. Mají silný mateřský a ochranitelský instinkt.
***
Jsem v kalendáři Tzolkinu prvním Strážcem, takže jedním z mých aspektů jsou nové začátky. Ve spojení s Tónem 2 vytváříme unikátní směs energií s cílem zvýšit vaši schopnost dívat se na polaritu novýma očima.
Polarita má ve vašem světě velmi důležité poslání. Bez ní by váš svět neexistoval. Je určena především pro schopnost vnímat, co je pro vás dobré a co ne. V naší perspektivě je všechno Láska. Nemáme touhu zažít ne-lásku, což je také důvod proč jsme se rozhodli zůstat na Druhé Straně.
Avšak mezi vámi jsou ti, kteří se rozhodli zažít ne-lásku. To neznamená, že jste něco menšího, když máte tuto zkušenost. To jednoduše umožňuje dobrodružství jako být parašutistou, závodníkem nebo slalomářem.
Ve Sféře polarity je třeba být vždy v rovnováze.
Není nic špatného na tom chtít prožívat život jako alkoholik nebo biblický poutník. Není nic špatného na jakémkoliv opačném extrému. Nacházíte se zde, abyste zažili jakoukoliv zkušenost s možností žít život naplno. Mnoho z vás přišlo na Zemi s jednou nebo dvěma misemi. Často můžete jít do extrémů a někdy je to nezbytné. Jakmile se naučíte vyvažovat extrémy a dokážete stát ve svém středu, jste schopni vcítit se do druhých, kteří jsou tam, kde jste byli vy, takže jim můžete pomoci překonat jejich zkušenost, aby ji zvládli. To je to, co vás dělá velkým učitelem.
Dávejte pozor, abyste nesoudili ty, kteří dělají věci často označované jako bizarní. Nemáte tušení, co je jejich úkolem. Většina z vás si není jistá ani svým vlastním úkolem. To je místo, kdy do hry vstupuje Imix 2. Tón 2 představuje polaritu. Každá věc ve fyzickém světě má svůj opak. Vy, jako člověk, máte možnost vybrat si, jakou polaritu chcete zažít. To se často děje na podvědomé úrovni, a to zejména pokud nejste plně vědomí a nežijete v okamžiku přítomnosti.
Imix dohlíží na nové počátky. S jeho pomocí můžete začínat znovu a znovu a nechávat za sebou extrémy polarity, které vám brání žít radostný život. O co vás žádáme je, že budete mít dnes a každý další den čas ztišit svůj vnitřní i vnější svět. Podívejte se, co se děje ve vašem životě - vaše akce/reakce, ne-tvoření a jaké jsou vaše vztahy, stravovací návyky a kódy přesvědčení.
Pokud je to radost, co si přejete zažívat, pak se podívejte velmi pečlivě na vaše chování a krok za krokem jděte za svým cílem a nejosvícenějším a nejbohatším životem, jaký si jen dovedete představit. Pusťte si píseň Johna Lennona Imagine a s odvahou začněte tvořit tento život pro sebe i pro své přátele na Zemi.
Věřte v to. Je to jen ve vás. TEĎ A NAVŽDY!
2. TÓN VÝZVY - SÍLA POLARITY
Polarita je tkalcovský stav, na kterém jsou tkány pozemské vzorce duchovních témat. V zrcadle polarity najdeme mnoho tváří iluze. Podívejte se do zrcadla, kdo se na vás dívá z druhé strany? Polarita odhaluje vaše duchovní dilema, konflikty a vnitřní spory. Sledujte své sklony a neochotu. Podívejte se na téma realisticky, kde zůstala zauzlována vaše duchovní nit. Přijměte znalosti, kterými se zabývá léčba DVOJKOU. Konfliktní situace ve skutečnosti pracují jako vaši spojenci. Podívejte se také na polaritu mužské a ženské části v sobě i ve vašem partnerském vztahu. Prozkoumejte oba aspekty. Akceptujete své pohlaví? Nacházíte ve svém vztahu naplnění a naplňujete vy svého partnera? Obejměte panorama darů ve vašem vztahu. Zkoumejte v něm oba póly, přirozené návyky, zvyky a objevte moudrost, která z nich vychází.
Všechny výzvy jsou určeny k tomu, aby se lidé naučili poskytovat si vzájemnou úctu.
Dny s energií POLARITNÍHO Tónu představují také téma Vlny mezi pozemskými póly. Znamení stojící vedle Tónu DVA nastavuje scénu akcí ve vašem životě. V těchto dnech běží proces rozpoznávání vlastních úvah (vzhledem k polaritě), což způsobuje, že můžete vnímat silné nervové napětí, obzvlášť jste-li osobně spojeni s polaritní energií, např. přes kin narození.
DRUHÝ Tón - POLARITA. Najděte cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování. Vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Spojte vše, co bylo rozpojeno v jeden nádherný CELEK.

ANTALII: NOVODOBÍ RYTÍŘI

1. prosince 2016 v 6:00 Informace odjinud

Muži, novodobí rytíři světla, již cváláte na svém koni krajinou v plné zbroji. Ne ve zbroji určené k ochraně, ale ve světelném brnění ve smyslu otevřené srdeční čakry, která tvoří světelnou záři kolem vás.
Jedete pevně a pozvedáte svůj meč. Není to meč určený k boji. Je to světelný meč, jako symbol síly, stability, pevnosti, napojení a jasnosti vizí.
Máte i štít, ale ne na obranu proti útoku, ale jako světelný symbol, jako vysílač a přijímač informací, symbolů, vizí.
Vy již záříte světlem majáku. Mlha se před vámi rozpouští a vy vidíte ženy, které byly pro vás dosud neviditelné. I ony září nádherným světlem, i ony jsou majákem, portálem.
Již neexistují žádné clony, závěsy, opony, zdi mezi vámi. Klapky na očích a srdci se rozpouští a vy vidíte, vy cítíte, vy vnímáte, vy víte.
Víte, že společně máte velkou sílu, která dokáže změnit tento svět.
Nejste mužem, který dá ženě na nohu kouli, pouta, ale mužem, který ji dá kotvu, stabilitu. Ona se pak otevírá plně svému napojení, poslání, tvoření. Rozkvétá a voní jako růže… Přináší informace, tvoření, intuici, radost, lásku, sobě, vám, světu. Nabízí pohár, grál. A vy pijete plnými doušky.
Vaše portály se spojují, společně tančí, vytvářejí ohňostroj…
Vy máte tu sílu, když se ženě podlomí kolena, ji vzít do náruče a zvednout z popela.
Jste vděční za posvátná partnerství, které vznikají na Nebesích a sestupují na Zemi. Jedete se svou princeznou na koni do zámku, kde již společně usedáte na trůny jako Král a Královna se svými korunami a žezly.
S láskou - Antalii
Ivona Antalii

Zanech včerejšek za sebou!

1. prosince 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Vstup rychle do dnešního krásného dne a uvědom si, že v sobě obsahuje pro tebe jen to nejlepší. Nalézej Moji ruku ve všem, co se děje, a spatříš zrození nového nebe a nové Země. Neobávej se, protože pro Mne je velkým potěšením dát ti Mé království, ne zítra nebo někdy jindy, ale dnes. Dokážeš přijmout, že dnes se může stát cokoliv? Jsi připraven na ty nejnádhernější události? Tvé očekávání pomáhá věci urychlit a umožňuje ti vidět, že z každé situace vzchází jen to nejlepší. Tím, že se těšíš na to nejlepší, napomáháš jeho příchodu. Touto velmi pozitivní činností vytváříš správné podmínky a správné prostředí pro rozvoj nového. Stáváš se pomocníkem, připraveným pomáhat všemi cestami k jeho zrození.