Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


AA Michael - 2016: Ztělesnění multidimenzionálního mistrovství:

29. ledna 2016 v 7:00 |  Aktuální Informační chaneling

Rok dokončení a přechodu
Archanděl Michael prostřednictvím Celie Fenn
Milovaná Rodino světla, vítáme vás v novém roce podle vašeho pozemského kalendáře. Bude to rok, ve kterém dostanete příležitost dokončit svůj současný proces vzestupu a probuzení, a plně ve vašem životě přejít do multidimenzionálního Mistrovství.
Rok 2015 byl rokem výzev, protože procesy probuzení a vzestupu dostaly spád. V roce 2016 završíte čtyřleté období přechodu, který začal v roce 2012. V tomto období byla Země plně zakotvena v páté dimenzi a pracovníci světla a kropiči cesty začali proces vstupování do multidimenzionálního projevení se na Zemi.
V tomto přicházejícím roce ti z vás, kteří jsou připraveni, vstoupí do svých předurčených rolí jako multidimenzionální světelní Mistři. Budete povoláni ovládnout čtvrtou dimenzi Času jako Mistři času a Cestovatelé časem. Budete požádáni, abyste vystoupili a vstoupili do šesté dimenze, kde ovládnete tvořivou imaginaci a archetypální říši, a budete zasvěceni do sedmé dimenze, kde se nacházejí síně vzestoupených Mistrů. Pojedete také na vlnách světla a energie ze solárních úrovní osmé dimenze a galaktických úrovní deváté dimenze, vynořujíce se jako Galaktičtí cestovatelé a Mistři, přítomní na Zemi, abyste pomohli Zemi v procesu přechodu.
Milovaní, v jak vzrušující době jste přítomni na planetě Zemi! Budeme se šířit o tom, jak můžete nejlépe pracovat s těmito energiemi v přicházejícím roce, ale nejprve nám dovolte podívat se na důležité "mezníky" v proudu času, kde budete nejlépe posíleni udělat posun a přechod ve vaší osobní a planetární časové linii.
Planetární přechody v roce 2016
První vlna intenzívního přechodového světla tohoto cyklu se projeví v měsíci březnu. 9. března dojde k úplnému zatmění Slunce v Rybách, v době novoluní. Bude to dva týdny předprvní rovnodenností roku 2016, 20. března, což bude jarní rovnodennost na severu. 23. března dojde také k prstencovému zatmění Měsíce ve Vahách/Beranu, což bude v kódech rovnováhy a síly pro Zemi. Takže měsíc březen bude intenzívně ozářen Novými solárními a lunárními Světelnými kódy a Diamantovým světlem, což bude vyváženo během a po rovnodennosti. V tomto měsíci můžete očekávat mnoho "pohybu" a změnu v plynutí času a prostoru.
Mnozí budou čelit výzvám ve svém životě, na duchovní stezce a na cestě vzestupu. Tyto výzvy poslouží účelu zajistit, že kráčíte cestou osudu vaší Duše a že jste připraveni ztělesnit všechny aspekty Božského Já ve světelném Mistrovství. Bude vám dána příležitost osvětlit novou cestu vpřed, která bude bližší podstatě vaší duše v její barvě, tónu a vzorech. Takže to, co se může zdát výzvou, bude ve skutečnosti "reset", který vám umožní postoupit kupředu do prchavější a světlem naplněné reality. Opravdu odložíte všechny staré časové linie, které už vám neslouží, a zformujete a projevíte nové časové linie, které dokážou pozvednout vědomí na novou spirálu manifestace.
Potom 21. června, při úplňku ve Střelci/Blížencích a zarovnání s Galaktickým Centrem, budete slavit půlroční slunovrat. Bude to pro vás mocná doba pro plnou integraci všech energií na vaší nové časové linii a vyvážení vašich multidimenzionálních aspektů v Srdci. Mocný příliv energií z Galaktického centra, projevující se magnetickými lunárními energiemi, vynese na povrch každou hluboce individuální i kolektivní stínovou energii pro změnu, protože se připravujete na Planetární Nový Rok, kde dostanete příležitost pozvednout svou frekvenci a zahájit nový cyklus Času a Zkušenosti pro vás samotné i pro Zemi.
Planetární Nový rok začíná 26. července a otevírá "Lví bránu", Hvězdnou bránu a proud Světelných kódů pro nový cyklus planetární evoluce. Toto je okamžik, kdy můžete udělat velký krok ve vašem vývoji, zarovnat se s vlnami Božské lásky a Soucitu, které v této době získáváme z Božského srdce a Božské tvořivé inteligence. Lví brána dosahuje vrcholu 8. srpna 8/8/9, což vás spojuje s vaší Nekonečnou přirozeností a vaším Božským zplnomocněním jako Duše ztělesněné na planetě Zemi, která zakouší tvořivý proud Světla jako Čas a Prostor.
V září bude vice zatmění, to první bude prstencové zatmění Slunce v Panně 1. září a potomprstencové zatmění Měsíce při úplňku v Rybách/Panně 16. září. To bude následováno druhou rovnodenností roku 2016, ke které dojde 22. září. Bude obdržena další vlna Světelných kódů, která umožní přeladění na vašich nových časových liniích. Budete opět požádáni, abyste zajistili, že vaše životní volby jsou v souladu s energií vaší duše a ducha při jejich pozemské práci.
Příští okamžik přechodu, který završí tento cyklus evolučního posunu, bude 11. listopadu nebo 11/11/9 Hvězdné brány. Toto je mocná Hvězdná brána nebo "Portál vědomí", které dovolují individuální a planetární "genezi" - zahájení nových vzorců zkušeností a tvoření, které budou kalibrovány barvami a kódy vzestupu, zvláště Zlatých a Diamantových světelných kódů.
Konečné zarovnání nastane druhý slunovrat v prosinci, když se jižní planetární portál zarovná s Galaktickým Centrem, aby se dovršila rekalibrace evolučních posunů tohoto roku.V této době byste se měli cítit plně zarovnáni s vaší novou časovou linií a vaší novou cestou vpřed.
Toto bude stezka, kterou budete sledovat do projevu Nové Země v roce 2017, což je rok číslo jedna. Nový začátek.
Klíče k multidimenzionálnímu Mistrovství
Zlaté klíče k multidimenzionálnímu Mistrovství jsou pochopení, na všech úrovních bytí, toho, jak pracovat s frekvencí a rezonancí vašeho aktivovaného Světelného těla skrze aktivaci fyzikálních frekvencí se Záměrem a Magnetismem.
Když se probudíte do páté dimenze, začnete si uvědomovat "Zákon jednoho", což jeporozumění Kvantovému jednotnému poli, a tomu, jak vytváří realitu ve vašich životech. Tento "Zákon jednoho" stanoví, že všechno stvořené je odvozeno z původního Primárního Stvořitele nebo Zdroje, a že každý jeden z vás si nese původní Božskou jiskru ve svém Srdci a Duši. To znamená, že ačkoliv máte individualizovanou Duši, tak jako fyzické bytosti jste stále částí Božské podstaty, a tak částí jeden druhého. Země a všechny živé bytosti sdílejí společné dědictví, a tak jste stále součástí "Jednoho". Používat Zlatý klíč páté dimenze znamená plně ocenit sílu Sjednoceného pole, a jak s ním dokážete pracovat ve svém tvořivém projevu a manifestaci. Je to také pochopení, že pokud ubližujete planetě, pak ubližujete i sami sobě.
Až zvýšíte svou vibraci, budete také potřebovat použít Zlatý klíč čtvrté dimenze, abyste otevřeli své srdce a umožnili proudit Božské tvořivé inteligenci, která se projevuje ve vašich životech jako Čas a Prostor. Ovládnout čtvrtou dimenzi znamená pochopit to, jak tvoříte Čas skrze vaše pokračující tvoření jako individualita a jako komunita, a jako planetární vědomí. Vy všichni jste cestovatelé časem a můžete se pohybovat mezi budoucností, minulostí a přítomností. Můžete se projevovat a tvořit na časové linii a můžete měnit časovou linii a zažívat paralelní životy. Odemknutí čtvrté dimenze vědomí je úzce spojeno se šestou dimenzí.
Klíčem k šesté dimenzi je aktivace tvořivé a magické imaginace a tvoření skrze archetypy, příběhy a "božskou mužskou/božskou ženskou" energii. Mytická imaginace je oním"stavem", na kterém tkáte magické příběhy života. Abyste se mohli účastnit na tvoření a manifestaci příběhu a snu Nové Země, musíte být schopni kráčet ve "snovém čase" šesté dimenze. Abyste dosáhli této úrovně vědomé tvořivosti, budete potřebovat aktivovat svou magickou imaginaci prostřednictvím tvořivosti; umění, vyprávění příběhů, poezie, tanec, hudba…jakákoliv tvůrčí forma inspiruje vaši duši k magickému vyjádření. V těchto činnostech "hrajete" s múzami inspirace a jste inspirováni elementárními a archetypálními energiemi, které vytváří řeky významu v materiálním světě. Toto je to místo kde vznikají sny, projevují se, a sestupují do manifestace v páté dimenzi.
Ovládnutí čtvrté, páté a šesté dimenze vám poskytne přístup do sedmé dimenze, úrovně vzestoupených pozemských Mistrů. Zde se nachází Chrám světla, kde dlí vaše Duše a kde vzestoupení Mistři jsou stále přítomni a přístupní kolektivnímu vědomí planety a galaxie. Až dostanete pozvání do Velkého křišťálového chrámu Mistrů, pochopíte vzorce a plány Života a Stvoření. To vám dá sílu řídit energii v těchto vzorcích a efektivně posouvat směr a proud těchto energií, a tak dokážete posouvat a měnit příběhy života projevené na nižších dimenzích vědomí.
Osmá a devátá dimenze představují sluneční a galaktickou úroveň, protože se otevírají těm, kteří ovládli nižší úrovně. Když jste se jednou přijali jako vzestoupení Mistři, pochopíte také vaše spojení s Chrámem sluneční rady na Slunci/Solarisu a Diamantovým chrámem Velkého centrálního Slunce, který je domovem Galaktické rady. Dokážete se svobodně pohybovat mezi těmito různými úrovněmi jako plně realizovaná bytost deváté dimenze a občan Galaxie zlaté růže.
Milovaní, při vstupu do roku 2016 je před vámi mnoho práce. Hvězdné národy a Andělské říše a vzestoupení Mistři jsou připraveni, aby vám pomohli ve vašich projektech, vašich snech a vašem tvoření. Je na vás, jako vzestoupených pozemských Mistrech, abyste použili Zlatý klíč k aktivaci reality Nové Země, kterou jste přišli v této chvíli na Zemi iniciovat!
V roce 2016 vám přejeme radost, lásku a mír!
Copyright a zdroj originálu: Celia Fenn, http://www.starchildglobal.com.
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Iva M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této "Poznámky" včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama