Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Únor 2011

Uč se přesáhnout sebe a svá lidská omezení

28. února 2011 v 11:10 Myšlenka Nového dne


Jdi a obývej to království, které přichází, ale zároveň čeká, aby je stále více duší poznávalo a vyžadovalo. Modlíš se, aby Mé království přišlo, aby Má vůle byla konána na zemi; přestaň se teď za to modlit a hlas se o to. Modlitby bez víry jsou prázdné. Musíš se učit modlit a věřit celým svým srdcem, myslí a duší tak, aby tvé modlitby, ať jsou jakékoliv, byly opravdu skutečné a konkrétní a tys věděl(a) bez jakékoliv pochybnosti, že budou vyslyšeny. Nic neomezuj. Není omezení v Mém království. Mé království přichází a v Mém království je vše možné. Uč se přesáhnout sebe a svá lidská omezení. Žij v království Ducha, kde můžeš dělat vše ve Mně. Já tě posiluji a podporuji, tak věz, že Já jsem vždy s tebou. Jak by tomu mohlo být jinak, když Já jsem v tobě?


Všechny lidské bytosti jsou svobodné,

27. února 2011 v 13:03 Myšlenka Nového dne


Musíš poznat svou svobodu tak, aby ses mohl(a) vznést do nejvyšších duchovních světů. Jinak jsi jako pták v kleci, který, ačkoli dveře jeho klece jsou doširoka rozevřené a on může svobodně letět, kam chce, nepozná svou svobodu a pokračuje v bezcílném poletování v kleci. Můžeš prožít celý svůj život jako ten pták, úplně slepý(a) a zotročený(a), aniž bys poznal(a), že jsi svobodný(a), přijal(a) svou svobodu a využil(a) ji tak, jak by měla být využita, v království Ducha, kde nejsou žádná omezení, hranice a překážky, které by tě zadržely. Všechny lidské bytosti jsou svobodné, jen kdyby to mohly pochopit a přijmout. Takováto svoboda je ti nabídnuta, ale ty ji musíš přijmout, dříve než ji můžeš využít. Proč nepřijmout svou svobodu nyní, jestliže si uvědomíš, že nejsi nikým a ničím svázán a že jsi schopen(a) vykonat cokoli, po čem toužíš?

Změna je vevyhnutelná

26. února 2011 v 12:51 Myšlenka Nového dne


Jsou období, kdy nové přichází tak pozvolně, že nepostřehneš změny, které probíhají, dokud si náhle neuvědomíš, co vše se stalo, aniž by sis toho dříve všiml(a). Jindy můžeš sledovat změny, jak se odvíjejí krok za krokem přímo před tvýma očima. Potom jsou období, kdy věci přicházejí přes noc - podobně jako v zimě, když jdeš večer spát a svět venku je normální, a když se ráno probudíš, vše je pokryto sněhem. Nemusel(a) jsi pro to nic udělat; stalo se to tím nejzázračnějším způsobem. Je mnoho různých způsobů, jimiž se nové věci zjevují. Vše, co musíš udělat, je jít s těmito změnami a nebránit jim. Změna nemusí být bolestná. Je nevyhnutelná, protože nic nemůže zůstávat stále stejné, a nahlédneš-li do svého srdce, zjistíš, že bys ani nechtěl(a), aby tomu tak bylo.


Máš sehrát svou roli v celkovém plánu

25. února 2011 v 12:52
Dívej se na každou obtíž jako na výzvu či odrazový můstek a nikdy se nedej nikým a ničím porazit. Vytrvej v pohybu vpřed a věz, že odpověď ti bude zjevena, jestliže budeš vytrvalý(a) a stálý(a). Bud' silný(a) a odvážný(a) a bud' si vědom(a) toho, že se k cíli dostaneš, ať přijde cokoli. V této situaci není cesty zpět. Všechny dveře za tebou byly uzamčeny a uzavřeny na závoru, a proto musíš jít vpřed. Čas se krátí a ještě je třeba mnohé vykonat. Máš sehrát svou roli v celkovém plánu. Najdi v něm své správné místo, protože víš-li, kam patříš, můžeš být klidný(a) a dělat vše, co má být vykonáno, s naprostou důvěrou. Je to skvělý a slavný plán, tedy se ničeho neobávej, když se na něm podílíš. Prostě vydej ze sebe to nejlepší, a tím pomoz jeho naplnění tak rychle, jak je to jen možné, a sleduj, jak se odvíjí ve své dokonalosti.

Stále hledej, dokud nenajdeš svou vlastní cestu

24. února 2011 v 9:33 Myšlenka Nového dne
Co je dobré pro jednu duši, nemusí být dobré pro druhou. Proto je důležité, abys hledal(a) svůj vlastní vnitřní směr a jednal(a) podle něj, aniž by ses snažil jít ve stopách někoho jiného. Můžeš svobodně volit, protože jsem dal všem lidským bytostem svobodnou vůli. Nejsi jako loutka, která se nemůže pohnout, aniž by byla tahána za provázky. Můžeš hledat a nacházet, co je pro tebe správné, a pak už je na tobě, co s tím uděláš. Jen tehdy najdeš opravdový mír srdce a mysli, když budeš sledovat to, o čem víš, že je pro tebe správné - proto hledej, stále hledej, dokud nenajdeš svou vlastní cestu, a pak ji sleduj. Může to znamenat, že budeš trvat na svém a dělat něco podivného v očích ostatních, ale nelekej se toho. Dělej vše, ať je to cokoli, protože jsi vnitřně přesvědčen, že je to pro tebe správné a že z toho vzejde jen to nejlepší.

Sleduj, jak se stále více duší probouzí

23. února 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne
vvbgh

Čím více dostáváš, tím více musíš dávat. Nic si neponechávej pro sebe, ale dávej, dávej a stále dávej, a tak vytvářej prostor pro své další a další naplnění. Čím více si jsi vědom změn, které probíhají, a čím více jsi jim otevřen(a), tím rychleji mohou nastat. Stávají se součástí tebe a ty se stáváš jejich součástí. Půda byla připravena a semena byla zaseta. Nyní je čas růstu, rozvoje a rozkvětu, a tento proces právě probíhá. Pozoruj zázrak a nádheru toho všeho! Sleduj, jak se stále více duší probouzí a začíná si uvědomovat, co se děje. Je tu obrovská změna k lepšímu. Cesty Ducha začínají být pro mnohé živou skutečností. Žij duchovně, kráčej cestami Ducha a splyň v jedno s veškerým životem.

  

Buď sám(a) sebou a nesnaž se být nikým jiným

22. února 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne
njhg

Buď sám(a) sebou a nesnaž se být nikým jiným. Je třeba různých forem života, aby mohl být stvořen svět. Nechci, abyste všichni byli stejní jako hrášky v lusku. Potřebuji, abyste byl každý jiný, každý dělal svou určitou práci, hrál svou určitou roli a zároveň splýval dokonale s celkem. To neznamená, že musí dojít k nějakým nesouladům či neshodám proto, že jste každý jiný. V orchestru je mnoho různých hudebních nástrojů a každý v něm má své právoplatné místo a vplývá do něj dokonale, hraje-li v harmonii s celkem. Jen tehdy vznikne neshoda a zmatek, když se jednotlivé duše naprosto odchylují, aniž by myslely na celek. Je-li tvé srdce na správném místě a ty žiješ a pracuješ pospolu s druhými pro dobro celku, dostaví se vždy jen to nejlepší. Proto přestaň za každou cenu bojovat a nech věci volně plynout. Vše, co musíš udělat, je prostě být a nechat vše se odvíjet.

  

Nikdo není rád, je-li zraňován či oslabován

21. února 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne
mmqas

Nikdo není rád, je-li zraňován či oslabován; nikdo není rád opomíjen nebo neoblíben a nežádoucí. Proč tedy nejednat se svými bližními s láskou a s úctou? Snaž se jim porozumět a buď ochoten(a) jít s nimi i tu druhou míli, je-li to nutné. Buď velmi tolerantní, velmi trpělivý(a) a velmi laskavý(a). To je způsob, jakým bys byl(a) rád(a), kdyby se jednalo s tebou, a proto žij tak, jak by sis přál(a), aby žili druzí. Buď dobrým příkladem, ale nečiň tak nikdy proto, že cítíš, že se to od tebe očekává. Čiň tak proto, že to chceš dělat a že toužíš z celého srdce vložit ze sebe to nejlepší do všeho, co děláš, říkáš a myslíš. Čím větší je tvá touha, tím snáze bude naplněna. Nikdy se nespokojuj s nějakou průměrností nebo polovičatostí. Hleď, aby vše, co činíš, bylo opravdu to nejvyšší, aby tvé pohnutky byly čisté a aby nebylo nic sobeckého v ničem, co děláš.


ENERGIE NOVÉ ZEMĚ: ÚNOR 2011

20. února 2011 v 20:58 Doteky Nového Života


bbnfg

ENERGIE NOVÉ ZEMĚ: ÚNOR 2011
Archanděl Michael, přijala Celia Fenn


Milovaná Rodino Světla,


na vaší Zemi se právě nyní odehrávají veliké změny. Struktura a vliv staré Mřížky se hroutí a místo toho je aktivována Nová Zemská Mřížka Páté dimenze. Opravdu, přestože se to na první pohled může jevit jako nestabilita a zmatek, při pohledu více do hloubky zjistíte, že je to vše jen součástí změn a transformací, o kterých jsme v uplynulých měsících a letech mluvili. A znovu říkáme: nebojte se. Vězte, že když procházíte těmito změnami, vše je v Božím Pořádku. Budete moci neustále přijímat úplnou podporu Boží Lásky.
Milovaní, při procesu Evoluce se Tvořivá Energie Ducha projevuje ve Hmotných Sférách Existence. Tento proces probíhá dlouhodobě a Stvoření se jeho vlivem stává složitějším a nádhernějším v Nekonečném Láskyplném Projevení. Stejně tak je i váš osobní vývoj Nekonečným Projevením Lásky a měli byste k němu přistupovat s radostí a ne se strachem či obavami. Skutečně, Milovaní, až budete čelit vlnám nejistoty ze strany "nevědomých" lidí, kteří zatím nedošli k probuzení, nezřídka se setkáte se strachem. Ale tento strach a obavy nepřijímejte za vlastní. Jak jsme vám již v minulosti ukázali, zůstaňte ukotveni v Energii svého Posvátného Srdce a udržujte si v sobě rovnováhu Lásky a Míru. Vše je v Pořádku.
A protože mnozí z vás budou pociťovat "příznaky" energetických posunů, chtěli bychom vám nyní přiblížit naše vnímání a chápání těchto procesů ve vašem Bytí a vašich Tělech. Galaxie v tuto chvíli směřuje k tomu, co nazýváme "Harmonické Spojení". To znamená, že veškeré rozdílné Úrovně a Dimenze Světla se sbližují do Harmonického Spojení Světla a Zvuku, které odráží vnitřní celistvost Božího Světla. To vytváří ty nejnádhernější Nebeské Tóny a Podtóny znějící po celé Galaxii, která se postupně spojuje s druhou částí svého Dvojplamene, Galaxií Androméda, a poté se spojí s Vesmírným Srdcem Veškerého Stvoření a Světla.
Ano, Milovaní, je to Velkolepý Proces Světla, Lásky a Věčnosti, ovšem ten samý proces právě nyní probíhá ve vašich vlastních tělech i v různých jiných dimenzích a na jiných úrovních. Vaše Fyzické Tělo a jeho DNA se propojuje se Zemskými Kódy a se všemi úrovněmi Fyzického Stvoření, zatímco vaše Duše se propojuje s Duchem a všemi úrovněmi Vesmírného Stvoření. Tyto dva procesy se střetávají v Srdci, ve kterém prociťujete a uchováváte Starodávnou Moudrost a Věčnou Lásku, která vás posouvá dál vývojovým procesem.
V těchto chvílích jednoduše sjednocujete všechny úrovně své DNA až do té míry, kdy aktivujete všech třináct vláken či úrovní DNA, které jsou vám v současnosti dostupné. Třinácté vlákno či úroveň Světelných Kódů vaší DNA vás napojí na vaše Vesmírné Srdce, na váš Původ, hluboko ve Vesmírné Noci Paměti Stvoření. Až dosáhnete tohoto konečného světelného spojení, získáte přístup k veškeré Moudrosti a Lásce Věčného Vesmírného Stvoření. Proto není vůbec divu, že na úrovni fyzického těla můžete pociťovat posuny a dozvuky těchto procesů.
Možná si právě říkáte, že v současné době k takovým úrovním přístup nemáte. Možná máte pocit, že toho nevíte více než včera nebo minulý rok. Ale ujišťujeme vás, Milovaní, že do těchto informací nebudete nahlížet svým mentálním tělem a svou myslí, která má tolik omezení. Samotné mentální tělo není schopné tyto informace pojmout - má pro uchovávání informací takříkajíc "omezenou kapacitu" a je výhradně zaměřeno na události v lineárním čase. To je samozřejmě účelem mentálního těla - bylo vytvořeno, aby vám umožnilo získat zkušenost v rámci lineárního času ve třetí dimenzi, a nikdy nebylo záměrem, aby se stalo určujícím prvkem vaší existence.
Vesmírná Moudrost a Znalost Nekonečna se nacházejí ve Světelných Tělech, v "interdimenzionálních tělech" a jsou zakódovány do Polí Světla. Právě zde je Diamantové Světelné Tělo tolik důležité, neboť právě částice Diamantového Světla jsou nositeli Moudrosti a Lásky Tvořivého Zdroje. Diamantové Světlo je jako "DNA" Vesmírného Stvořitele, nese s sebou Nekonečnou Lásku, Moudrost a Světlo Všeho, co přichází ze 13. Dimenze a přináší Tóny a Podtóny Vesmírné Lásky.
V tomto procesu Harmonického Spojení, Milovaní, prochází každá část vašeho Bytí procesem spojení s Tóny a Podtóny tepu Vesmírného Srdce. Stáváte se Probuzenými a Vědomými projevy Boží Lásky. Toto "ucítíte" ve svém Srdci, ve své Duši i ve svém Duchu a budete mít přístup k těmto informacím na svých Cestách do hlubších sfér vašeho Bytí během Meditací, Obřadů a Společných Cest ve Světle.
Božské ženské energie a objetí Vesmírné Matky

Milovaná Rodino Světla, na své cestě k tomuto procesu Vesmírného Harmonického Spojení vám vždy pomáhala podpůrná Láska a Péče Velké Matky, Božského Ženství skrze vlny přicházejícího Šekinina Světla. Toto je aspekt Platinového Paprsku, který nese Vysokou Frekvenci Božího Světla a Lásky. Teď, když se blížíte k Vesmírnému Harmonickému Spojení, začínáte prociťovat Objetí a Lásku Velké Vesmírné Matky, která byla ve Starých dobách známa jako Ma´at.

Ma´at je ta, kdo udržuje Vesmírnou Rovnováhu Všeho, Co Je. Její jméno je vyslovováno jako "Mayat" nebo "Maia" a jejími "dětmi" jsou Mayové, kteří jsou Galaktickými Strážci Moudrosti Času a Rovnováhy. Ma´at je Ta, kdo váží a vyměřuje a tvoří to, co je známo jako "Čas", tedy způsob chápání toho, jak se odvíjí Vesmírné Stvoření Dimenzemi Světla. Ti, kdo jsou jejími "dětmi", jsou Strážci Ma´at, Strážci Posvátných Dní a Nocí. To oni vás provázejí Vlnami a Frekvencemi Vesmírných Dní a Nocí.
Symbolem této Vznešené Bytosti Světla je Pírko! To ukazuje, že ztělesňuje "Lehkost" Bytí a že se Vznáší a Pluje s Vesmírnými Větry Stvoření. Milovaní, představte si Orla, jak plachtí ve Větru v dokonalé Rovnováze - to je energie Ma´at!
Ona je Velkou Záhadou a Strážkyní Vesmírné Noci.Ocitnout se v jejím objetí, je jako ocitnout se v Srdci Všeho, Co Je, a zakusit Lehkost Bytí a Tok Vesmírného Času v "loďce miliónů let", jak dávní Stařešinové nazývali Planetu Zemi. Být v objetí jejího Světla a Lásky znamená znát svou Věčnou Podstatu a propojit se se svým Vesmírným Vědomím, zatímco ona vás vede Vesmírnou Nocí a Velkou Záhadou Věčné Existence.
Když Ma´at vstoupí do vašeho života, pomáhá vám udržet si v Srdci i v celém Bytí vyrovnanost. Ona je Vyrovnanost a pomáhá vám tuto vyrovnanost projevit ve vašem životě. Napomáhá vám udržet si tu Lehkost Bytí a Vznášet se ve Větrech Stvoření a ve Vesmírných Světelných Vlnách zářících z Velkého Vesmírného Srdce, které podněcují Stvoření a Vývoj ve Světle. Milovaní, na těchto Vesmírných Světelných Vlnách je možné plout s Elegancí a Vznešeností Pírka ve Větru, stačí, když sami sobě dovolíte vždy přijímat podporu Boží Lásky a Milosti.
Dále vám, Milovaní, rady a moudrost mayských Strážců Dní pomohou porozumět přirozenosti Světelných Vln, které k vám přicházejí z Vesmírného Srdce, a tomu, že jsou výrazem stále se rozvíjejícího Galaktického Projevu a Vesmírného Stvoření.

Přicházející Světelné Vlny a projevení Nové Země v páté dimenzi

Milovaná Rodino Světla, během posunu Země do Harmonického Spojení se Středem Galaxie budou Vlny Světla plynoucí z Velké Záhady znatelně silnější. Toto spojení je Procesem Zrození či Znovuzrození a vy se spolu s Veškerým Stvořením připravujete na tento Velký Vývojový Skok.

Jak jsme již řekli dříve, klíčovým okamžikem na této Spirále Stvoření bude 11. listopad, kdy si Země vytvoří své spojení pro Událost 2012. Ovšem vlny Světla, které budou tomuto procesu napomáhat, již budou pociťovány v nadcházejícím měsíci březnu. Tyto vlny energie ponesou frekvence a kódy Božské Harmonie a Jednoty a budou velmi silně aktivovány v Mřížkách Páté Dimenze. To znamená, že proces Stvoření v Nových Mřížkách bude znovu urychlen a zintenzivněn. Zároveň dojde ke zrychlení rozpadu starých energetických mřížek. To se bude projevovat obnoveným tlakem na Hospodářský Systém, neboť tento systém víc než jakýkoli jiný udržuje v lidech stará omezení strachu.

Milovaní, až se tento systém znovu dostane pod tlak, žádáme vás, abyste nepodlehli strachu. Vaše potřeby budou naplněny a budete podporováni mřížkami páté dimenze a sítí světla. Rozpadat se budou pouze mřížky třetí dimenze a přestože se toto může zdát strašné až apokalyptické, pamatujte si, že tato mřížka vás při životě neudržuje, a nezáleží na tom, jak to vnímá vaše omezená mysl. Vždy si pamatujte, že vaše síla spočívá ve vašem věčném bytí, ve vaší schopnosti udržet si energii ve svém srdci a projevit cokoli podle svých potřeb. Jste silní, jste milováni, jste Láska.
Proto budete od jarní rovnodennosti pociťovat intenzitu této Vlny. A budete se jako Pírko vznášet na Vlnách Vesmírného Světla vstříc Novému Stvoření. Budou vám přicházet nové nápady, nová spojení, nové projekty a nová společenství. Neboť tyto Vesmírné Vlny jsou Energiemi Nového Stvoření a Nové Země. Proto vás vybízíme, abyste se nesoustředili na to, co se hroutí, ale na to, co vzniká a začíná se Projevovat - Nová Země a Věk Světla!
Já jsem archanděl Michael
Zdroj: http://starchildglobal.com/, Celie Fenn
Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Zuzka D ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Uplatňuj víru v každodenním životě

20. února 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne
bbnvc

Proč by ses mě(a)l čehokoliv obávat? Já jsem vždy s tebou. Jdu před tebou, abych ti připravil cestu; a ta se ti bude odhalovat v pravé dokonalosti v pravý čas. Musíš mít víru a tvá víra musí být silná a pevná jako skála, abys byl(a) schopen žít tento život. Tvoje víra zesílí, když ji uplatníš v praxi. Víra není něco, o čem by se mělo hovořit. Musí být uvedena v život tak, aby všechny duše mohly vidět, že to není nějaký výsostný stav žití nahoře v oblacích, ale že je velmi reálná a že se uplatňuje v každodenním životě. Je zcela k ničemu mluvit o víře nebo o ní číst, když podle ní nežiješ. To znamená vrhnout se do hloubky a plavat, ne se jen brouzdat v mělčinách, s nohama na dně, a předstírat, že umíš plavat. Proč nejednat a nezačít žít tento plný a slavný život hned?
Nikdy se ve svém životě nepřestaň učit.

19. února 2011 v 20:53 Myšlenka Nového dne

mkjhg

Je mnoho důležitých lekcí, kterým se musí každý v životě naučit. Například je třeba naučit se dělat vše, co musí být uděláno, tiše a nenápadně, bez jakéhokoli hluku a slávy. Neodsouvej tyto lekce stranou a nemysli si, že znáš na vše odpověď a nepotřebuješ se proto učit tak jednoduchým lekcím. Dívej se hluboko do svého nitra a nedovol duchovní pýše, aby ti zabránila vidět tvé nedostatky, protože se nemůžeš plně uplatnit, jestliže jí umožníš, aby ti stála v cestě. Tak ti může pýcha často zabránit učit se novým a životně důležitým úkolům, které na tebe čekají, a může zbrzdit tvůj duchovní růst. Vždy existuje něco nového a nádherného, čemu je možné se učit a co je možné přijímat, a ty toho budeš schopen(a), jen když budeš ochoten(a) zůstat otevřen(a) a uvědomovat si, co potřebuješ. Hledej uspokojení svých potřeb v opravdové pokoře a hluboké vděčnosti. Nikdy se ve svém životě nepřestaň učit.
Rozséváš Lásku a porozumění

18. února 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne
mmklh
Jestliže rozséváš lásku a porozumění, stokrát se ti vrátí. Jestliže rozséváš kritiku a negace, také se ti stokrát navrátí. To, co je hluboko v tobě, se odrazí navenek v tvém žití. Nemůžeš skrýt svou nespokojenost, svou nevoli nebo své neštěstí, protože dříve nebo později vyrazí jako vřed na povrch, a potom jej bude třeba proříznout. Čím dříve se jed odstraní, tím lépe. Nejlepší a nejrychlejší způsob, jak to udělat, je změnit celý svůj postoj. Nahraď jedovaté, negativní a kritické myšlenky myšlenkami čisté lásky, harmonie a porozumění. Můžeš tak učinit velmi rychle. Nesmíš si libovat ve své bídě a depresi. Nesmíš marnit drahocenný čas sebelitováním. Chceš-li se svým stavem něco udělat, můžeš to udělat bezprostředně. Změna může nastat v okamžiku.
Poselství pro rok 2011 Kiesha – Malá Babička

17. února 2011 v 20:50 MATKA ZEMĚ

bnvg


Poselství pro rok 2011
Kiesha - Malá Babička

Zdravím Vás drazí bratři a sestry, je mi velkým potěšením a ctí opět s vámi mluvit v novém roce 2011. S příchodem nového roku se stane mnoho úžasných věcí, stejně jako zažijeme i mnoho obtížných situací, o kterých s vámi chci dnes promluvit. V tomto novém roce je na nás kladeno mnoho očekávání a přichází mnoho obtížných situací. Energie se stále zvyšují, stále častěji sledujeme katastrofy, při nichž umírají zvířata. Jestli jste schopni utvořit si o tom ucelenou představu, máte obrovskou příležitost posunout se skrz svá srdce, společně s ostatními pozvednout své vibrace a nepodlehnout negativním věcem, které se nyní dějí. To je to, o čem chci hovořit v tomto roce. Mnoho z nás vidí mnoho tragédií na naší planetě, kdy mnoho zvířat umírá, ptáci padají mrtví z nebe, ryby jsou vyplavovány z vody mrtvé, je těžké se na to dívat. Na druhou stranu je velmi jednoduché projevit soucit, jít do srdce a pokusit si uchovat si své vysoké vibrace.

Musíme mít stále na mysli, že Země nyní prochází velkou změnou a už před několika roky jsem mluvila o tom, že se póly Země posunují, tohle je skutečná věc, která se děje na naší planetě. Udržet si v mysli ucelený obraz našeho posunu vpřed, je ten nejlepší způsob, jak pochopit vše, co se nyní děje. Naše planeta je místem nekonečné lásky, je nejhezčím místem s nádhernými zvířaty, vodami, lesy a pralesy, horami, pouštěmi, plná tak neobyčejných věcí, tato planeta je milovaná všemi bytostmi. Je to místo, které prochází evolučními změnami neskutečně rychle, rychleji než kdykoliv předtím. Představte si toto místo s krásnou přírodou, zvířaty, rostlinami, vodou a uvědomte si, že jste na tomto místě právě teď! Planeta Země je nejúžasnější a nejdražší planeta, jaká kdy existovala. A byli jste to vy, kteří si vybrali zde přijít. Ne dřív, ne později, ale právě teď. Mnoho se dělo na této planetě, nyní je však ta nejvíc neobyčejná doba a jste to právě vy, kteří jste si vybrali být zde, v tomto čase. To je tak neuvěřitelný dar.

Všechny bytosti, a je jich hodně, se dívají na to, co se právě teď děje, protože nikdy předtím v historii této planety se nic tak neobyčejného nestalo. Lidé žijící v této době procházejí touto dobou tak neobyčejně, evoluce se zrychluje, náš způsob života se zrychluje, naše vibrace se zrychlují, věci se stávají rychlejšími, náš intelekt se enormně zvyšuje a znalosti se posouvají dopředu. Naše vyšší já se probouzejí, tohle se nikdy předtím na planetě Zemi nestalo. Nyní se stáváme vědomými spolu s planetou. A ona se spolu s námi také mění, posunuje se ke svému znovuzrození, její póly se posunují. Osoby, které na ní žijí, mají schopnost obrodit se společně s ní a mohou posunout svá srdce a duše na vyšší vibrace nového způsobu života. Musíme si udělat ucelenou představu o tom, kdo jsme. Vybrali jsme si přijít na tuto planetu, jsme velmi vyspělé duchovní bytosti, s vyspělými dušemi a vybrali jsme si přijít sem na tuto úžasnou planetu. Mnoho věcí se teď mění, mnoho věcí je pro nás obtížných: dívat se, jak zvířata umírají, na zemětřesení, na výbuchy sopek a mnoho přírodních katastrof, které se děly a budou se dít i tento rok.

Máme však pomoc, pomoc od bytostí, které nás sledují, všechny žijící bytosti, nás v tomto čase sledují, protože jsme pro ně velmi zajímaví. Náš mentální a spirituální vývoj je velmi rychlý, rychlejší než kdykoliv předtím. Je velmi těžké sledovat přírodní katastrofy a prožívat tyto velmi obtížné situace. Klademe si otázky, jak se přes to dostat, jak udržet pozitivní vibrace a dosáhnout lepšího života. Nejdůležitější věcí je vzpomenout si na to, kdo jsme. Nejsme jen matka a otec, bratr nebo sestra, zaměstnanec, který vstává, chodí do práce a vrací se z ní každý den. Jsme mnohem víc v naší práci, v našem poslání v očekávání ostatních lidí. Vše je ve vašem úhlu pohledu na situace, všímejte si, co se okolo vás děje a reagujte na to. Jste součástí něčeho úžasného, něčeho báječného a vaše vyšší já, můžete projevit lásku, porozumění, schopnost rozeznat pravdu, všímat si a vědomě zaznamenávat úžasné a nádherné věci, které se vám nyní dějí.Když si vzpomenete na to, kdo jste, objevíte své vyšší já, které je vše, co existuje a které je propojeno s duchem a tvořením všech věcí, tvořením lásky a světla. To je to, co jste. A je čas vzpomenout si na to. Dlouhý čas jsme chodili okolo a nevěděli, o čem je život. Nyní jsme zde, abychom odhalili něco úžasného, abychom poznali pravdu, světelný impulz, sdíleli nádherný svět velké změny obrození. Důležité je přitom si uvědomit, že v lásce je odpověď. Máte odpověď v sobě, způsob, jakým mluvíte s ostatními, jak vnímáte ostatní, způsob, jakým se spojujete se svým vyšším já, je odpověď. Když si vzpomeneme, kdo jsme, dostaneme se přes všechno. Když si udržíme vyšší vibrace, můžeme se spojit, zvýšit naši energii a ducha, zvýšit vibrace na této planetě. Máme opravdovou příležitost změnit svět. Nikdo neurčuje, co se bude dít na této planetě, je to pouze na nás, protože my jsme ti nejsilnější ze silných, my máme schopnost změnit svět. Kolik z nás sedí doma a nedělá nic, protože nám nikdo nedal pravomoc mluvit, kolik z nás nic nedělá, protože věří, že není vůdcem nebo duchovním učitelem. Nikdo vám nemusí dávat povolení, nikdo vám neuděluje schopnost měnit planetu. Každý, ať už jsme muž, žena nebo dítě, jsme se narodili na tuto planetu s pravomocí, schopností a povinností chtít lepší svět k žití, k životu a v lásce a světlu. A každý máme povinnost jednat v lásce a světle. To je jediná věc, která změní tento svět. Záleží na každém jednom z nás.
bnsdr


Mnoho předpovědí domorodých kmenů říká, že v tomto čase mají přijít duhové děti, které žijí a jednají ze srdce, ne z mysli a ega. A nyní je to tu, jsme to my, kteří vytvořili kmen mnoha barev, my máme změnit tento svět přes svá srdce, každý z nás má tu schopnost a dar požehnání, kterým můžeme změnit svět. Můžete sdílet naši lásku a kreativitu tancem, poezií, jakýmkoliv tvořením, můžete stejně dobře vystupovat před lidmi, jako přebývat sám u své matky Země, je na vás, jakým způsobem budete měnit vibrace tohoto světa. Každý z nás má tuto zodpovědnost, každý z nás má sílu jednat v souladu s vyšším já. Každý den je okolo nás tolik negativity, můžete se spolupodílet na tom ji utvářet, je jen na vás, jak si přejete žít. Kdykoliv zde byla láska, byla i temnotou, láska byla i nenávistí, to je způsob existence vesmíru. Máte možnost si vybrat život, kterým budete žít. Můžete si vybrat žít s lidmi, kteří přináší negativitu na tuto planetu, můžete si vybrat žít v lepším světě. Můžete začít žít, tvořit, mluvit s láskou, jež vytvoří skutečnost, v níž budete v souladu se svým vyšším já, které tvoří z lásky, a budete láskou. To je to, co změní planetu. Nemusíte protestovat, hmotně pracovat na tom, abyste změnili svět, záleží na tom, co tvoříte a jak reagujete. Můžete se nechat inspirovat negativitou kolem vás, máte možnost uvěřit těmto věcem a přijmout je, nebo uvěřit, že jste vyšší bytosti, které žijí a tvoří z lásky a světla a to je to, co sdílíte. Každý den, každou minutu máte na výběr, vaše volba je svět, ve kterém chcete žít.

Slova, která vyslovujeme, mají velmi velkou sílu, máme dar řeči a musíme to brát velmi vážně. Slovy tvoříme svět okolo sebe. Pokud mluvíme negativně, se zlobou, nenávistí a odsuzováním, vytvoříme právě takový svět, který nás bude obklopovat a ve kterém budeme žít. Když budeme mluvit a jednat s láskou, trpělivostí a věřit ve věci utvořené z lásky a světla, vytvoříme láskyplný svět. Je to naše volba. Naše planeta teď prochází něčím velmi obtížným, ale na druhé straně po bouři přichází duha. Dávejte dobrý pozor, jak spolupracujete s lidmi a planetou.
mkjh


Když se díváte z okna a vidíte přírodu, udělejte si pět minut na to, abyste cítili jejího ducha tam venku za oknem. Jak často jezdíte autem, stejnou cestou každý den a vnímáte, co je okolo vás? Nyní je čas opravdu si uvědomit, že planeta Země je živoucí, milující bytost, je čas se s ní spojit a milovat ji, dát jí něžnost, je čas vzpomenout si, kdo jsme, odkud jsme přišli a proč jsme zde. Nejsou to vaši prarodiče, kteří žijí v této době, jejich svět už odešel, jste to vy, kteří jste nyní tady a teď. Jste nejsilnější duše, máte právo, schopnost a závazek chtít lepší život.


Skrze lásku můžeme vytvořit nový svět. To je moje žádost k vám. Ano, vidíme negativní věci kolem sebe, ale musíme zůstat ve vysokých vibracích, dávat lásku, být láskou, takto změníme svět. Velmi důležité jsou v této době krystaly, nastal čas je vrátit zpět Matce Zemi společně s modlitbami lásky a naděje pro planetu, modlitbami k jejímu léčení. Je čas vzít tyto krystaly a vložit je zpět do Země. Nejlepší způsob je navrátit je zpět do přírodních vodních toků, protože voda je nejrychlejším vodičem energie, voda vede energii rychleji než cokoliv jiného na této planetě. Krystal není pouze skála, krystal je přírodní počítač, který obsahuje neuvěřitelné množství energie a je nositelem vložených informací a znalostí. Jestliže vložíte krystal do vody, nejenže tím vodu posvětíte, ale stane se i něco velmi magického. Vaše modlitby, vložené do krystalu, se dostanou do vody, jejím vypařováním se zároveň dostanou do nebe, kde se vytvoří mraky, z nichž se léčivá energie prostřednictvím deště opět vrátí na Zemi a pokropí vše živé. A tento cyklus se bude opakovat znovu a znovu. Tohle je velmi důležité. Dávejte své modlitby do krystalů a vkládejte je zpět do vody. Matka Země pláče o pomoc a my jsme jediní, kteří ji mohou pomoct. Nejsme zde sami, tak mnoho bytostí nás sleduje a pomáhá nám. Chtějí nás vidět, jak rosteme, postupujeme vpřed prostřednictvím lásky a světla, chtějí nás vidět jako světelné bytosti, které využívají plnou mozkovou kapacitu a pamatují si na to, kdo jsou. Jsou zde a chtějí nás podpořit a udělat pro nás co nejvíce. Dávání krystalů zpět do vody je něco velmi důležitého, co se nyní děje na této planetě. Za časů Atlantidy nosili lidé krystaly na krku pro spojení se srdcem Země a nyní je na nás, abychom je nosili na krku znovu my. Prosím, noste krystal křemene na svém krku, noste jej ve dne v noci, dejte jej svým dětem, spojte se opět srdcem Matky Země.Jste také společenstvím Kmene mnoha barev, co to znamená? Každý, kdo chce žít znova ze svého srdce, každý, kdo miluje Matku Zemi a vzpomene si, kdo je, je členem kmene. Členové kmene na celém světě se každý den ve 12:00 hodin MST amerického času (20:00 v ČR) společně spojují v modlitbě k vyjádření lásky a vděčnosti Matce Zemi. V tento čas spojujeme svá srdce k léčení Matky Země, k rozpomenutí se na to, kdo jsme, k žití v lásce a světlu, společně si přejeme sjednotit se, abychom mohli udělat změnu. My jsme ti, na které jsme čekali, my jsme ti, kteří to mohou udělat, nikdo jiný to za nás neudělá, nikdo jiný nemůže udělat změnu tohoto světa. Musíme si to přát společně, musíme si začít vzpomínat na naše vlastní poslání zde. Vaše duše jsou věčné, jestli si vzpomenete, že zdroj vaší duše je velký duch, který je největší láskou a světlem ve vesmíru, jste nezadržitelní, stanete se úžasnými bytostmi, které si přestanou o sobě myslet, že jsou malé a bezmocné. Nejlepší věc na energii je, že nejvyšší energie je tu stále, je to univerzální láska.
xxxy
Právě teď mnoho, mnoho, mnoho lidí žijících z energie ega a mysli devastuje tuto planetu. Nikdy dřív nebylo důležitější sjednotit svá srdce ke změně, jako teď. Musíme zvýšit vibrace k potlačení těchto energií, sjednotit se, abychom převýšili tyto nízké energie ega a mysli. To je opravdová změna, která začne měnit svět. Musíme stát společně, už se nesmíme oddělovat v náboženství, barvě ani rase, jsme všichni jeden. Velmi, velmi brzo si uvědomíme, že nejsme sami ve vesmíru. Existuje mnoho existencí na mnoha vývojových úrovních a velmi brzo o tom budeme mluvit. Velmi brzo se to odkryje a my budeme vědět, že nejsme sami. A než se to stane, přeji si, ať se sjednotíme v jedno, v jeden lid, jeden kmen dětí Matky Země. Je od nás velmi pošetilé rozdělovat se na skupiny, nenávidět ostatní a myslet si, že jsme odlišní, nejsme! Jsme jedna rodina a je čas vzpomenout si na to a konat jako jeden v uzdravování země i sebe navzájem. Je konec sezení doma a nic nedělání, žití běžný životů bez pozornosti k většímu celku života. Něco brilantního se děje na naší planetě, a my musíme vstát, spojit naše ruce a srdce, musíme se změnit, musíme opět začít žít ze srdce.

Jestli bude někdo mluvit negativně a jednat negativně, změňte kanál. Jestli je někdo kolem vás, který podlehl negativitě, uzavřete se před ním. Dávejte pozor, co čtete, na co se díváte v televizi, na vaši konverzaci s rodinou a přáteli. Ujistěte se, že vše, co děláte, děláte na vyšší úrovni, vzpomeňte si na ucelený obraz o sobě samých. Jsme generace, která má příležitost změnit lidskost, po nás nepřijde nikdo jiný, kdo by to mohl udělat. Musíme porozumět naší zodpovědnosti a začít tak jednat. Jste mnohem větší, než si myslíte a vaše zodpovědnost za tuto planetu je enormní. Jste velmi milovaní, jste božští, musíte si vzpomenout, kdo jste.


Já jsem celistvostí všeho života

17. února 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne
ccvf


Jsi-li ochoten(a) všechno Mi odevzdat a nic si neponechat, pak každá tvá potřeba bude zázračně splněna a tvůj život bude oplývat hojností, neboť otevřeš zdymadla, když se všeho pro Mne vzdáš. Přijímej tento zákon celou svou bytostí, až se stane tvou součástí a ty se budeš rozechvívat rytmem všeho života a poznáš význam celistvosti, význam bytí v souladu s celkem stvoření, a tedy i v souladu se Mnou. Já jsem tvůrcem všeho stvoření; Já jsem celistvostí všeho života. Povznes své vědomí a uvědom si, že Já jsem v tobě, že tato celistvost je v tobě a že tě nic nemůže oddělit od tohoto zázraku, jen tvé vlastní omezené vědomí. Nech své vědomí volně plynout a rozvíjet. Nedopusť, aby cokoli zastavilo tento rozvoj vědomí, dokud nedokážeš přijmout, že Já jsem v tobě, ty jsi ve Mně, a že jsme jedno.
Mistr Hilarion - poselství pro týden od 13.2. do 20.2. 2011

17. února 2011 v 5:55 Doteky Nového Života
new


Mistr Hilarion - poselství pro týden od 13.2. do 20.2. 2011
Uveřejnil(a) Lenka   
Pondělí, 14 Únor 2011 11:38
Milovaní,
Minulý týden došlo k velkému pokroku v otázce dokončování čištění a opouštění všeho, co bylo ještě potřeba. Tento Svět na nové cestě byl sledován bytostmi starověké doby, které posílají své modlitby a své Světlo těm statečným a mocným lidem, kteří se naladili na velké změny prostírající se po celém Světě stojíce ve svém Světle a v Jednotě za mírovou změnu ve své zemi, a třebaže je budoucí cesta plná náročných úkolů, mohou sjednocení lidé přinést zázraky s důvěrou a odhodlaností.
Lidé na celém Světě plakali radostí, díky a slávou s vědomím ve svých Duších, že nejvyšší dobro a nejvyšší cíle byly přineseny těmi, kteří stáli ve své upřímnosti, integritě a s odhodláním přinést pozitivní změny v míru. Těchto událostí se bude odehrávat stále více ve formě vlny - jak se budou lidé zvedat a říkat "už toho bylo dost". Fakt je ten, že čas přivane velké, pozitivní změny. Radostné energie, které se rozléhaly po Planetě, posunuly lidstvo dále do vyšších frekvencí a Nanebevstoupení Země a všeho na Ní je pevně dáno.

Prosíme Milované Světlonoše, aby to nevzdávali, držte své vize lepšího a mírovějšího Světa, který si váží všech a všeho. Pevně držte svou vizi příchozích dní a vytrvejte tváří v tvář všem změnám, které se uskutečňují. Tyto změny začínají nejprve mezi jednotlivci a pak se rozšíří mezi komunity, města, národy a kontinenty. Vyšší Světlo by mělo převládnout, když si my všichni podržíme a ukotvíme své Světlo a Kosmické Světlo tak, aby energie zůstaly v rovnováze. To je důvod, proč jste přišli v té nejvíce fascinující době všech dob. Sledujeme tyto události v úžasu a úctě a tleskáme všem, kdo věří, že změna může nastat mírovým a rezolutním způsobem.

Rychle mizí dny těch, kteří drželi své lidi autoritativně v atmosféře ohrožení a strachu. Probuzení již nebudou podléhat těmto taktikám a budou pokračovat v prosazování mírových změn ve všech odvětvích světského života na vaší Planetě. Je čas prožívat radost a vděčnost ve svých srdcích, neboť tyto emoce se nadále rozšiřují a v kruzích šíří pozitivní a povzbuzující energie a ty se začnou projevovat ve vašich každodenních životech ve všech svých aspektech. Lidé jsou nyní ochotní čestně převzít zodpovědnost za své činy a to je velmi dobrá zpráva pro všechny. Pokud by každá lidská bytost na Zemi převzala zodpovědnost za každou svou myšlenku, slovo a skutek a začala by žehnat každému a všemu kolem sebe, změny by byly okamžité.

V jednotě se mnohé dokončí a to, co bylo naplánováno ve vyšších dimenzích, zatímco vaše těla spala, se nyní začíná realizovat. Láska je ta největší síla ve Vesmírech a na této Planetě jsou miliardy milujících lidí, kteří touží zažít dobro, milost a sdílení se svými bratry a sestrami. Jsou více než připraveni žít své životy novým způsobem, bez nutnosti brát si od druhých, aby měli to, co potřebují a po čem touží. Tento nový způsob vztahů mezi lidmi se bude rozjíždět pomalu, ale bude se během měsíců a roků dále rozrůstat a život dostane nový a daleko větší význam než kdy dříve.

Dny, které jsou před vámi, Milovaní, přivádějí každého na zcela nové teritorium a je na všech, aby se spojili dohromady s přílivem těchto nových energií. Ta cesta vpřed se ukáže, jakmile všichni půjdete po ní, nyní jsou nutná období odpočinku a rozjímání. Poslouchejte svůj vnitřní hlas a vězte, že vše je v pořádku. Zavolejte nás každé ráno a my vám vždy půjdeme po boku.
Do dalšího týdne...
JÁ JSEM Hilarion
©2011 Marlene Swetlishoff, http://www.therainbowscribe.com/
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.Dovol Mi působit v tobě a skrze tebe

16. února 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne
ssyx


Jak nakládáš s věcmi, na kterých v životě záleží? Řadíš správně své hodnoty? Proč si nenajít čas ke ztišení se, k prozkoumání svých pohnutek, abys tak zjistil(a), zda jsou to ty nejvyšší hodnoty? Jen ty tak můžeš učinit. Nikdo jiný tak nemůže udělat za tebe. Může to pro tebe znamenat i čekání na Mě, aniž by se ti dostalo bezprostřední odpovědi. Možná, že pro tebe budou důležité lekce, kterým se můžeš naučit jen při klidném čekání na Mne, zvláště když jsi netrpělivá a náročná duše. Proč pro sebe dělat výjimky? Znáš na vše teoretické odpovědi. Nyní je čas, abys je uvedl(a) do praxe a viděl(a), jak působí. Nikdy se nenaučíš těmto životně důležitým lekcím, aniž bys je na sobě vyzkoušel(a). Proč to neuděláš hned a nepřestaneš marnit čas pouhým přemýšlením? Uč se řadit své hodnoty správně a klást pravé věci na první místo. Dovol Mi působit v tobě a skrze tebe.
Poslední Mimzy

16. února 2011 v 5:55 Oblíbená videa
V příliš vzdálené budoucnosti je lidstvo na pokraji vyhynutí. Vše si zavinilo vlastní chybou, když ztratilo veškerou lidskost a svou mysl i tělo naplnilo kontaminovanými částicemi. Právě tehdy vytvoří vědci naději na svou záchranu - hračky jménem Mimzy, které rozešlou do mnoha časových období s nadějí, že najdou nekontaminovanou duši v minulosti. Všechny však při pokusu o záchranu selhaly, až zůstal poslední Mimzy. Ten je vyslán do naší doby, kde se dostane do rukou sourozenců Wilderových. Avšak i oni si musí pospíšit. Mimzyho životnost je velice krátká.....Změň svůj přístup, a otevřeš tak dveře proudu silné kladné a tvořivé energie

15. února 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne

nmhjg

Tajemství úspěšné činnosti spočívá v tom, že chceme, aby byla úspěšná, a máme k ní tak kladný vztah, že tomu ani nemůže být jinak. Pustit se do obtížné práce s polovičatostí nemůže přivolat úspěch; když však do ní vložíš celé své srdce a opravdovou touhu vidět dobré dílo, dopadne tvé dílo jen i tím skutečně nejlepším způsobem. Nechť je vše, k čemu se odhodláš, konáno celým srdcem, od těch nejmenších všedních prací k těm nejobtížnějším a nejsložitějším. Buď ochoten(a) I přijmout od života skutečné výzvy a nikdy se jich neobávej. Jestliže čelíš těmto výzvám ve správném duchu a s vnitřním vědomím, že jsem to Já, kdo působí v tobě a skrze tebe a kdo ti pomůže dokončit úkol, může se stát cokoliv. Změň svůj přístup, a otevřeš tak dveře proudu silné kladné a tvořivé energie pro celou svou bytost. Uvědom si, že se můžeš změnit, a to velmi rychle, ale záleží to na tobě.


Kumránské svitky

15. února 2011 v 5:55 Skutečný mír je uvnitř

njhg
Kumránské svitky


PŘIKÁZÁNÍ ŠTĚSTÍ


Když sešel z hory, kde přivítal východ Slunce, řekli ti, kdo se shromáždili u úpatí hory:
Jsi pro nás zdroj inspirace. Tvá slova mění srdce a tvá moudrost rozjasňuje rozum.
Toužíme ti naslouchat. Pověz nám, kdo jsme ?
Usmál se a řekl :
Jste světlo světa.
Jste hvězdy. Jste chrám pravdy.
V každém z vás je Vesmír.
Podřiďte rozum srdci, ptejte se svého srdce, poslouchejte skrz svou Lásku.
Blažení jsou ti, kdo znají jazyk bytí.

- Jaký je smysl života ?
Život je cesta, smysl i odměna.
Život je tanec lásky.
Vaše poslání je rozkvést.
Být je veliký dar.
Váš život je součástí historie Vesmíru.
Život je krásnější než všechny teorie.
Život je důvod k oslavě.
Život je cenný sám o sobě.
Život se odehrává v přítomnosti a smysl přítomnosti je být v ní přítomen.

- Proč nás pronásleduje neštěstí ?
Co jste zaseli, to také sklízíte.
Neštěstí je vaše volba.
Chudoba je výtvor člověka.
Hořkost je plod nevědomosti.
Když obviňujete, ztrácíte sílu.
Když po něčem toužíte, zaháníte štěstí.
Probuďte se.
Žebrák je ten, kdo si neuvědomuje sám sebe.
Ti, kdo nenajdou vnitřní království, jsou bezdomovci.
Kdo zbytečně plýtvá časem, stává se ubožákem.
Nedělejte ze svého života živoření.
Nedovolte davu, aby zničil vaši duši.
Ať bohatství není vaším prokletím.

- Jak přemoci neštěstí ?

Neodsuzujte se.
Nezříkejte se sami sebe, neboť jste božští.
Nesrovnávejte a nerozdělujte.
Za všechno děkujte.
Radujte se, neboť radost koná zázraky.
Milujte se, neboť kdo miluje sám sebe, miluje i ostatní.
Blahořečte nebezpečí, neboť odvážní nalézají blaženost.
Modlete se, pociťujete-li radost, a neštěstí se vás nedotkne.
Modlete se, ale neobchodujte s Bohem.
A vězte, že vychvalování je pro duši nejlepší modlitba a štěstí je nejlepší strava.


- Jak dosáhneme štěstí ?
Šťastní jsou ti, kdo  jsou vděční.
Šťastní jsou ti, kdo  v sobě mají mír.
Šťastní jsou ti, kdo  našli ráj v sobě samém.
Šťastní jsou ti, kdo  přijímají dary s radostí.
Šťastní jsou ti, kdo  hledají.
Šťastní jsou ti, kdo  jsou probuzení.
Šťastní jsou ti, kdo  naslouchají hlasu Božímu.
Šťastní jsou ti, kdo  naplňují svá poslání.
Šťastní jsou ti, kdo  poznali jednotu.
Šťastní jsou ti, kdo  se meditací či modlitbou přibližují k Bohu.
Šťastní jsou ti, kdo  žijí v harmonii.
Šťastní jsou ti, kdo  vidí krásu světa.
Šťastní jsou ti, kdo  se otevřeli Slunci.
Šťastní jsou ti, kdo  plynou jako řeky.
Šťastní jsou ti, kdo  jsou připraveni přijmout štěstí.
Šťastní jsou ti, kdo  jsou moudří.
Šťastní jsou ti, kdo  si uvědomují sami sebe.
Šťastní jsou ti, kdo  milují.
Šťastní jsou ti, kdo  vychvalují život.
Šťastní jsou ti, kdo  tvoří.
Šťastní jsou ti, kdo  jsou svobodní.
Šťastní jsou ti, kdo  odpouštějí.


- V čem je tajemství hojnosti ?
Váš život je nejcennější šperk v klenotnici Boha.
Bůh je šperk lidského srdce.
Bohatství uvnitř vás je nesmírné a hojnost kolem vás nevyčerpatelná.
Čím více dáváte, tím více dostáváte.
Svět je dost bohatý, aby se každý stal bohatým.
Nevyčítejte si bohatství.
Štěstí stojí na prahu vašeho domu.
Otevřete se hojnosti a přeměňte vše v životě ve zlato.
Blažení jsou ti, kdo našli poklad v sobě samém.
-          Jak žít ve světle ?
Žijte naplno každý okamžik svého života.
Život, který není prožit naplno, vyvolává zatrpklost.
Vězte, že co je uvnitř, to je i vně.
Temnota světa pochází z Temnoty v Srdci.
Člověk je zárodek Slunce.
Meditace o Bohu je rozpuštění se ve Světle.
Jasná mysl je jako záře tisíce Sluncí.
Blažení jsou ti, kdo touží po Světle.

Jak dosáhnout harmonie ?
Žijte prostě.
Nikomu neškoďte.
Nezáviďte.
Ať vás pochybnosti očišťují, ale neoslabují.
Zasvěťte život kráse.
Tvořte kvůli tvoření, ale ne kvůli ocenění.
Jednejte s bližními otevřeně.
Změňte minulost.
Přinášejte do Světa něco nového.
Naplňte tělo Láskou.
Staňte se energií Lásky.
Láska vše oduševňuje.
Kde je láska, tam je Bůh.

- Jak dosáhnout dokonalého života ?
Šťastný člověk dokáže změnit mnoho lidí, nešťastní zůstávají otroky.
Štěstí miluje svobodu. Radost je tam, kde je svoboda.
Pochopte podstatu štěstí.
Otevřete se světu a svět se vám otevře.
Jestliže přestanete být v opozici, stanete se vládcem.

- Jaká je podstata reality ?
,,Já" je jméno Věčnosti.
Uvědomění si sama sebe jsou dveře do vyšší reality.
Uvědomění si sama sebe je klíč k přeměně.
Když najdete odpověď na otázku ,,Kdo jsem ?", odpovíte si na všechny otázky.
Stanete se příčinou svého štěstí.

Pak se na všechny s láskou podíval a dodal:
 "Ticho mnohé odhalí. Buďte sami sebou."

Pro www.sacredheart.cz připravila Marie Kuchařová. Kopírování a reprodukce tohoto článku povoluji pouze v celku a neměnné podobě a k nekomerčním účelům, a to za podmínek, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této "Poznámky" a to včetně aktivního odkazu/linku na webové stránky

Láska je ve vzduchu.

14. února 2011 v 6:00 Myšlenka Nového dne
nmfds

Láska je ve vzduchu. Pociťuj její vřelost, radost z ní a svobodu, která s ní přichází. Láska je vnitřní stav bytí. Není třeba o ní mluvit, protože se projevuje sama tisícero způsoby: pohledem, dotykem, jednáním. Láska je všude, ale musíš si jí být vědom(a), abys ji moh(a)l plně ocenit. Vzduch, který vdechuješ, je všude, ale ty jej bereš všechen samozřejmě, dokud se nezastavíš a nezačneš si jej uvědomovat spolu se skutečností, že tě udržuje při životě. Nic neber jako samozřejmost, protože když tak činíš, život ztrácí všechnu radost a jiskru. Láska začíná z malých počátků a roste a roste. Jestliže se opravdově navzájem milujete, máte jeden v druhého víru a důvěru. Nech takovou lásku plynout a nedovol, aby se jí cokoli stavělo v cestu. Nech Mou božskou lásku protékat vším a poznej onen mír, který přesahuje veškeré chápání.