Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Jeho Království od Mika Waltari

23. června 2010 v 0:01 |  Oblíbené knihy
Avšak již jsem se nedivil ničemu, co se dělo, neboť všecko bylo jako v jasném snu, třeba jsem seděl na zemi a cítil její chlad, viděl nad sebou hvězdné nebe a slyšel šum lidských hlasů, jako by narážely těžké vlny na břeh. Neměl jsem jiné myšlenky než jistotu okouzlení, že Ježíš Nazaretský přichází a že ho spatřím. Jeho chléb mi neuvízl v hrdle, ani mne jeho víno neudusilo.
Tak uběhl čas dlouhé noční hlídky a myslím, že nikdo neusnul, nýbrž že všichni čekali. A nebylo v tom čekaní ani trochu netrpělivosti, neboť bylo ono jako čas přípravy. Náhle pozvedl slepec hlavu a otázal se: "Snad se již dní? Zdá se mi, že vidím světlo?" Obrátím vzrušen hlavu ke středu zástupů a upíral své oči tím směrem.
I my jsme zvedli zraky a spatřili jsme zmrtvýchvstalého, jenž přišel mezi své. Jak a v které chvíli, to nemohu vysvětlit, ale nemohl jsem se zmýlit. Měl na sobě bílé roucho a vyzařovalo z něho světlo hvězd, takže celá jeho postava jako by žhnula světlem, a i jeho tvář žhnula. Velice pomalu procházel mezi skupinami lidí a zastavoval tu a zase tam, jako by zdravil své, a vztahoval k nim paže, jako by jim žehnal.
Pomalu již všichni pozvedli hlavy a hleděli stejným směrem, ale nikdo se neodvážil vstát a běžet k němu. Najedno jsme zaslechli silný ženský výkřik. Žena padla před ním na tvář a volala, pláč i jásot v hlase: " Můj Pane a můj Bože!" Zástupy se zachvěly, ale Nazaretský se sklonil a pohladil ženu po hlavě. Žena ihned ztichla. Slyšeli jsme, jak zástup zhluboka vydechl, ale pak šeptali mezi sebou a šepot se nesl od jednoho k druhému: " Je to on, Pán, jenž přišel mezi nás."
Slepý zvedl hlavu, položil si ruce na kolena a pravil: "Nevidím ho. Vidím jen světlo, jako by mi svítilo slunce do očí."
Nedovedu říci, jak dlouho setrval s námi, neboť to bylo, jako by se zastavil čas, ale přesto jsem prožil naplnění lidského života, když se pohyboval uprostřed zástupů, zastavuje se, aniž na koho zapomněl. Všecko bylo tak prosté a přirozené a jasné samo sebou, že mi nezbyla ani nejmenší myšlenka pochyby, či údivu nad tím, co se děje. A nemohu to jinak pochopit, než že jsem byl té noci v jeho království.
cd

Konečně přichází k nám. Všecko se ve mně začalo chvět a plout, jako by moje nitro bylo samá voda. Zdálo se, že oslovuje jednotlivé lidi a žehná jim, ale slova nebylo slyšet, ačkoli jsem rozeznával, jak mu zaníceně přikyvují hlavou jako v odpověď. Teď již stál u nás a hleděl na nás. Jeho tvář byla znavená, ale žhnoucí, plála a z jeho očí mu zářilo jeho království. Viděl jsem, že se ústa slepého pohybují, ale ani hlásku jsem nezaslechl, že jsem se podivil, jestli jsem najednou
snad ohluchl. Ale zatím natáhl ruku přejel slepcovy oči a položil pak ruku na chlapcovu hlavu. Oba padli na zem před ním a zůstali tak nehybní. Stejně leželi na zemi všichni ti jichž se dotkl.
Potom se podíval přímo na mne a jeho pohled byl takový, že jsem si pomyslel, kdyby se mne dotkl, zemřu. Má ústa se pohybovala a zajisté jsem k němu mluvil, ačkoli jsem neslyšel vlastního hlasu. Myslí, že jsem prosil: "Pane vezmi mne do svého království."
Pravil: "Ne každý kdo mi říká pane, pane, zaslouží si vejít do království, nýbrž kdo slyší má slova a plní vůli mého Otce."
Zeptal jsem se: "Co je tvé slova a co je vůle tvého Otce?"
Pravil: "Víš to již. Co učiníš jedinému z těchto nejmenších, mně učiníš. Nelze říci o nebeském království, že je zde čí onde, nýbrž království je v tobě a ve všech, kteří mne znají."

Šíření vámi vybraného textu prosím v původní podobě s uvedením odkazu na  stránky    www.slunecnikvet-anna.blog.cz Děkuji
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama